ประโยชน์ของหมากล้อม

 

ทักษะทางปัญญา 11 ประการ

จากการเล่นหมากล้อมเป็นประจำจะช่วยฝึกนิสัย ทัศนคติ จนกระทั่งอาจถึง สัญชาติญาณ (ถ้าเล่นจนถึงขั้น) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 

1.  การวางแผน การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลมิใช่อารมณ์ 

2.  ความสำเร็จจะเกิดได้จากการผสมผสานระหว่างนโยบาย , กลยุทธ ,และ ยุทธวิธี ที่ดีพร้อม 

3.  การปรับกลยุทธตามสถานการณ์ณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุง 

4. ผู้ที่ไม่พัฒนาย่อมล้าหลังและล่มสลาย ไปในที่สุด คือเราควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเรา จะทำให้เราทิ้งห่างขู้ต่อสู้ไปได้เอง ไม่ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในทางทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม เพราะ "กำลัง" ที่มุ่งใช้ในการทำลายล้างมักมีปฏิกิริยาย้อนกลับรุนแรง 

5.  การแบ่งสรรปันส่วน : ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ไม่มีทางได้ทั้งหมด เมื่อได้มาก็ต้องเสียไป เมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางได้กลับมา 

6. การจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ 

7. การจัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิต เสมือนการ ดูแลสนามรบ "อย่าชนะสนามรบแต่แพ้สงคราม 

8.  ศึกษา "กำลัง" ที่เกิดจากการรวมตัว เป็นกลุ่มของหมากบนกระดาน การเปรียบเทียบกำลัง สะสมกำลัง การป้องกันการเสื่อมสลายและสุดท้ายคือการใช้ "กำลัง" อย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์ 

9.  การรู้จักประมาณ และเคารพผู้อื่น ในฐานะที่ต่าง ก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน 

10.  เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีฝีมือทัดเทียมกัน คนแพ้ก็คือ คนที่ทำผิดมากกว่าจึงฝึกให้มีความสุขุมรอบคอบควบคุมตัวเองให้ทำผิดน้อยที่ สุด รู้จักอดทนอดกลั้น โดยพยายามประคองตังเองเมื่อเพลี่ยงพล้ำ และแม้ว่าจะแพ้ก็ให้ประโยชน์ ในด้านการเตือนสติให้สำรวจตัวเองว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง จุดบกพร่องของเราอยู่ที่ไหน

11. ช่วยให้เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลง อันเป็นสัจธรรมของชาติของสิ่งทั้งหลายตามเหตูปัจจัยไม่ยึดติด ช่วยยกระดับภูมิจิตให้เข้าถึง ความสงบ อันเป็นคุณภาพจิตขั้นสูงสุด

 

หมากล้อมเป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นได้รับ 4 Q ที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้

    

1. IQ : Interlligent Quotient ( ความฉลาดทางปัญญา )

2. EQ : Emotion Quotient ( ความฉลาดทางอารมณ์ )

3. MQ : Moral Quotient ( คุณธรรม )

4. AQ : Adversity Quotient ( ความอดทนต่อสถานการณ์อันไม่พึ่งประสงค์ )

 

ประโยชน์ของการเล่นหมากล้อมต่อเยาวชน

1. ก่อให้เกิดสมาธิ และความมีระเบียบแก้ไขสภาวะสมาธิสั้น

2. ช่วยให้เด็ก ๆ มีทัศนะคติที่ดีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่คิด

ทำลายล้างผู้อื่น ช่วยลดปัญหาความก้าวร้าวในเด็ก

3. เป็นกิจกรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ที่มา: http://hamterdevils.exteen.com/20070920/entry