Metcon (Singapore)

Zhang Xiang 6Dan

Wong Kok Meng 4Dan

Dr Wan Hong Wei 2Dan

Kok Mun Jun 2Dan

Benson Lam 1Dan


ชื่อผู้ตอบ: