ทีมในสายขาว (White Group)


 • ซีพีเมจิ.jpg
  ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์4 ดั้ง สิทธิชัย ยอดชลูด4 ดั้ง นทีธร บลอมฟิลด์3 ดั้ง ดนัย สุวัชรา3 ดั้ง มติมันต์ ภัทรปกรณ์1 ดั้ง วิเคราะห์ทีมเบื้องต้น ทีมนี้ยกทัพเต็มกำลังมาจากโคราช เมืองย่าโม ...

 • เพียวริคุ.jpg
  กรทบดินทร์ บูรณรัชดา4 ดั้ง ชยพล พันธะเสน4 ดั้ง ชิษณุพงษ์ แจ้งมาก3 ดั้ง ธนาคาร สุขกระสานติ1 ดั้ง รุ่งศักดิ์ โรจนากรณ์1 ดั้ง

 • c-vitt.jpg
  อมรธิษฐ์ ปิยะจิราวัฒน์4 ดั้ง เดช ณัฐธัมม์3 ดั้ง ตอง มั่งมีตระกูล 3 ดั้ง ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 3 ดั้ง กัมปนาท บุญรอด2 ดั้ง วิเคราะห์ทีมเบื้องต้น ทีมนี้เทพหมากเคราครึ้มในรายการอาร...

 • samsung.jpg
  เอก ชูโชติถาวร4 ดั้ง Mr.Ha5 Dan ศุภสิทธิ วินัยธรรม1 ดั้ง กฤษ มายา1 ดั้ง เกรียงไกร มุขศรี2 ดั้ง

 • big cola.jpg
  ฤทธิ์ เบญจฤทธิ6 ดั้ง นภัทร อิชยาวนิชย์3 ดั้ง ไกรวิชย์ พัวพงพันธ์3 ดั้ง เชาวน์ เจริญสมสมัย2 ดั้ง กษิดิษ จันทโรจวงศ์1 ดั้ง

 • มิเนเร่.jpg
  มหิดล กลางประพันธ์4 ดั้ง เชษฐา ปรางวัชรากร4 ดั้ง พันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด1 ดั้ง ธเนศ เชื้อ บุปผา3 ดั้ง ไพโรจน์ กิตติกรเศรษฐ์2 ดั้ง

 • mfec.jpg
  ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์4 ดั้ง กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ4 ดั้ง วริศ แจ่มขจรเกียรติ3 ดั้ง ภัทราภรณ์ อรุณไพจิตรา3 ดั้ง กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ1 ดั้ง วิเคราะห์ทีมเบื้องต้น ทีมนี้เป็นการรวมดาร...

 • bank of china.jpg
  ฤชากร ไตรรัตานุสรณ์5 ดั้ง ศรีสินทร์ โชติกพงศ์4 ดั้ง ไวชยันต์ ยูระทัย2 ดั้ง นทกฤช อิสสมกร2 ดั้ง ปารมี อิทธานุเวคิน1 ดั้ง

 • ปุ้มปุุ้ย.jpg
  อภิเดช จิรโศภิน5 ดั้ง กิตติพงศ์ วงษ์ถาวราวัฒน์4 ดั้ง วราพรรณ นาวารักษ์3 ดั้ง ภูมินทร์ กองเมือง1 ดั้ง ศศพร จอมหงษ์1 ดั้ง

 • ptt.jpg
  PTT
  ชญานิศ จิตรีปลื้ม4 ดั้ง บุณยไวทย์ อังสุโวทัย4 ดั้ง นนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล2 ดั้ง อรุณกร ปทุมวัน1 ดั้ง ภาณุพัฒ ดิษฐี2 ดั้ง

 • China-flag.jpg
  Chen Chang-Yen6Dan Han Shen-Hsing4Dan Hsu Han-Ming3Dan Hsu Kuo-Yu1Dan Chen Fu-Mo1Dan

 • สิงคโปร์.jpg
  Zhang Xiang6Dan Wong Kok Meng4Dan Dr Wan Hong Wei2Dan Kok Mun Jun2Dan Benson Lam1Dan

 • vietnam-flag.jpg
  Le Mai Duy 5d Huỳnh Rang Dong 4d Nguyen thi Tam Anh 3d Vo Nhat Minh 2d Vo Duy Minh 1d