ผลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SmartHeart         
ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Me-O        
           
SmartHeart & Me-O Champions Cup 2020        
ผลการแข่งขัน          
           
กระดาน ทีม SmartHeart ผล ทีม Me-O ผล วันที่แข่งขัน
กระดาน 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 0 ภิญญาดา ศรอารา 1 17/10/2020
กระดาน 2 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 ภิญญาดา ศรอารา 0 17/10/2020
กระดาน 3 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 0 18/10/2020
 
กระดาน 4 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 0 31/10/2020
กระดาน 5 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 0 31/10/2020
กระดาน 6 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 0 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1 1/11/2020
กระดาน 7 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 0 1/11/2020
 
กระดาน 8 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 0 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1 7/11/2020
กระดาน 9 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 0 7/11/2020
กระดาน 10 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ (รองหัวหน้า) 0 8/11/2020
กระดาน 11 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 0 กมล สันติพจนา 1 8/11/2020
           
กระดาน 12 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ (รองหัวหน้า) 0 กมล สันติพจนา 1 14/11/2020
กระดาน 13 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 0 กมล สันติพจนา 1 14/11/2020
กระดาน 14 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 0 กมล สันติพจนา 1 15/11/2020
กระดาน 15 ปริวรรต สำเภาแก้ว 0 กมล สันติพจนา 1 15/11/2020
           
กระดาน 16 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (หัวหน้า) 1 กมล สันติพจนา 0 21/11/2020
กระดาน 17 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (หัวหน้า) 1 พงศกานต์ ศรอารา (หัวหน้า) 0 21/11/2020