ประกาศการวางมือ ลีกหญิง


 อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563
4 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล  
4 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล  
4 BPK Maklom Academy  - - - **BYE
4 BPK Maklom Academy  - - - **BYE
4 Go Wise 1 409 อรุณกร ประทุมวัน  
4 Go Wise 2 313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์  
4 Go Wise 3 736 ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ  
4 Mind Play 1 - - **BYE
4 Mind Play 2 - - **BYE
4 Tiger Go Master 1 617 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  
4 Tiger Go Master 2 689 ษาวารี พันธเสน  
4 Tiger Go Master 3 610 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
4 Tiger Go Master 4 - ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ (4คิว)  
4 Happy Go - - - **BYE
4 Happy Go - - - **BYE
4 สปช 1 654 ไอรัก ฟูกูฮาระ  
4 สปช 2 752 ณัฐศศิตา แสงงาม  
4 สปช 3 751 นภัทร มั่นเจริญ  
 อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563
5 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล  
5 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล  
5 BPK Maklom Academy  1 xxx อนันตญา วารินหอมหวล (5คิว)  
5 BPK Maklom Academy  2 xxx ปุญญ์ปภา เหมบุตร (7คิว)  
5 Go Wise - - - *BYE
5 Go Wise - - - *BYE
5 Mind Play 1 320 สุมัตรา หลัดละ แข่งนอกรอบ Happy Go 10/5/20
5 Mind Play 2 713 จิดาภา วัชระมโนกานต์ แข่งนอกรอบ Happy Go 10/5/20
5 Mind Play 3 730 ภูริชญา โสลันดา แข่งนอกรอบ Happy Go 10/5/20
5 Mind Play 4 xxx โซเฟีย กุลนาม (1คิว) แข่งนอกรอบ Happy Go 10/5/20
5 Tiger Go Master 1 617 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  
5 Tiger Go Master 2 689 ษาวารี พันธเสน  
5 Tiger Go Master 3 610 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
5 Tiger Go Master 4 xxx ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ (4คิว)  
5 Happy Go 1 646 ชลธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ MindPlay 10/5/20
5 Happy Go 2 612 บุญธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ MindPlay 10/5/20
5 Happy Go 3 xxx จิราภา เกียรติกูลขจร (4คิว) แข่งนอกรอบ MindPlay 10/5/20
5 สปช 1 654 ไอรัก ฟูกูฮาระ  
5 สปช 2 752 ณัฐศศิตา แสงงาม  
5 สปช 3 751 นภัทร มั่นเจริญ  เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
1 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล *BYE
1 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล *BYE
1 BPK Maklom Academy  1 - อนันตญา วารินหอมหวล (5คิว)  
1 BPK Maklom Academy  2 621 พรสินี สุชชื่นฤทัย  
1 Go Wise 1 340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว  
1 Go Wise 2 313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์  
1 Go Wise 3 736 ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ  
1 Mind Play 1 - โซเฟีย กุลนาม (1คิว)  
1 Mind Play 2 730 ภูริชญา โสลันดา  
1 Mind Play 3 750 บุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ  
1 Mind Play 4 713 จิดาภา วัชระมโนกานต์  
1 Tiger Go Master 1 617 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  
1 Tiger Go Master 2 689 ษาวารี พันธเสน  
1 Tiger Go Master 3 610 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
1 Tiger Go Master 4 - ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ (4คิว)  
1 Happy Go - - - *BYE
1 Happy Go - - - *BYE
1 สปช - - - *BYE
1 สปช - - - *BYE
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
2 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล  
2 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล  
2 BPK Maklom Academy  1 xxx อนันตญา วารินหอมหวล (5คิว)  
2 BPK Maklom Academy  2 621 พรสินี สุชชื่นฤทัย  
2 Go Wise - - - *BYE
2 Go Wise - - - *BYE
2 Mind Play 1 320 สุมัตรา หลัดละ  
2 Mind Play 2 713 จิดาภา วัชระมโนกานต์  
2 Mind Play 3 730 ภูริชญา โสลันดา  
2 Mind Play 4 xxx โซเฟีย กุลนาม (1คิว)  
2 Tiger Go Master 1 617 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  
2 Tiger Go Master 2 689 ษาวารี พันธเสน  
2 Tiger Go Master 3 610 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
2 Tiger Go Master 4 xxx ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ (4คิว)  
2 Happy Go 1 646 ชลธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ Tiger Go Master 25/4/20
2 Happy Go 2 612 บุญธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ Tiger Go Master 25/4/20
2 Happy Go 3 xxx จิราภา เกียรติกูลขจร (4คิว) แข่งนอกรอบ Tiger Go Master 25/4/20
2 สปช 1 654 ไอรัก ฟูกูฮาระ  
2 สปช 2 751 นภัทร มั่นเจริญ  
2 สปช 3 xxx เอวา นุ้ยบุตร (2คิว)  
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
3 Papa Go 1 506 นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล  
3 Papa Go 2 508 นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล  
3 BPK Maklom Academy  - - - **BYE
3 BPK Maklom Academy  - - - **BYE
3 Go Wise 1 409 อรุณกร ประทุมวัน  
3 Go Wise 2 313 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์  
3 Go Wise 3 736 ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ  
3 Mind Play 1 - - **BYE
3 Mind Play 2 - - **BYE
3 Tiger Go Master 1 617 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย  
3 Tiger Go Master 2 689 ษาวารี พันธเสน  
3 Tiger Go Master 3 610 ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
3 Tiger Go Master 4 xxx ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ (4คิว)  
3 Happy Go 1 646 ชลธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ Papa Go 26/4/20
3 Happy Go 2 612 บุญธิชา มูลอ้อม แข่งนอกรอบ Papa Go 26/4/20
3 Happy Go 3 xxx จิราภา เกียรติกูลขจร (4คิว) แข่งนอกรอบ Papa Go 26/4/20
3 สปช - - - *BYE
3 สปช - - - *BYE