ประกาศการวางมือ ลีกทีม
 อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563  
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ    
4 Go Addicted 1 143 นายกมล  สันติพจนา แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223  
4 Go Addicted 2 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ แทน นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 26  
4 Go Addicted 3 635 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์    
4 Go Addicted 4 675 ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ    
4 Go Addicted 5 731 นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม    
4 Go Addicted 6 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี    
4 Go Addicted 7 661 ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์    
4 Go Addicted 8 446 นายนทกฤช อัสสมกร    
4 Go Addicted 9 769 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
4 Execultive Go Club 1 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ แทน เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405  
4 Execultive Go Club 2 274 ณภัทร พนมพรพานิช      
4 Execultive Go Club 3 538 ปภาวิน อินทนันท์   แทน ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  4  
4 Execultive Go Club 4 670 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์      
4 Execultive Go Club 5 735 พัสกร ศรีบุญเจริญ    
4 Execultive Go Club 6 740 ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล      
4 Execultive Go Club 7 592 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์     
4 Execultive Go Club 8 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา    
4 Execultive Go Club 9 800 สัญชัย จารุอำไพแสง     
4 GO Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ    
4 GO Wise 2 427 เชาว์ เจริญสมสมัย    
4 GO Wise 3 618 นฤชิต สิงห์ปี   ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
4 GO Wise 4 698 ปารมี สุธีรัตน์    
4 GO Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม    
4 GO Wise 6 696 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล    
4 HM 1 259 นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์      
4 HM 2 415 นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน    
4 HM 3 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว      
4 HM 4 633 นายแสงศักดิ์  ตรีวัฒนา    
4 HM 5 754 นายกฤษฎิ์  เกศวา      
4 HM 6 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ     
4 HM 7 549 ชนาธิป อาจอาษา    
4 HM 8 546 หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล     
4 HM 9 778 ปรินทร์  หวังพิชญสุข      
4 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา    
4 Go House 2 575 ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา    
4 Go House 3 455 นายธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ    
4 Go House 4 622 ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์    
4 Go House 5 801 นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช    
4 Go House 6 61 นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์    
4 Go House 7 192 นายดนัย  สุวัชรา    
4 Go House 8 303 นายมติมันต์  ภัทรปกรณ์    
4 Go House 9 652 ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี    
4 KPS 1 87 นายธนพล เตียววัฒนานนท์    
4 KPS 2 992 Junghyub Kim      
4 KPS 3 471 นายศุภชัย จันทา     
4 KPS 4 673 นายเปรม เทียวมงคล    
4 KPS 5 736 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ     
4 KPS 6 131 นายชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ    
4 KPS 7 361 นายพงศ์เทพ  จันทน์เสนะ    
4 KPS 8 701 นายกัมปนาท  สุนทรธรรม    
4 KPS 9 764 นายอนุชา  ฉายกระจ่าง    
4 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แทน ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180  
4 Go Squared 2 726 ต้นธาร สายคำทอน แทน สุวิจักขณ์ บางม่วง 567  
4 Go Squared 3 36 คุณากร กสิกิจนำชัย แทน ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 699  
4 Go Squared 4 724 ต้นธรรม์ สายคำทอน    
4 Go Squared 5 732 อคิรา นุ้ยบุตร แทน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง 765  
4 Go Squared 6 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก    
4 Go Squared 7 771 พันธมิตร แก้วแกม    
4 IQ Up 1 478 วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช    
4 IQ Up 2 999 Chun Ho Yoon     
4 IQ Up 3 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย    
4 IQ Up 4 644 อครพล บุญกล่ำ     
4 IQ Up 5 741 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์     
4 IQ Up 6 171 นาย นภัทร์ อิชยาวณิชย์    
4 IQ Up 7 657 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี     
4 IQ Up 8 790 ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล    
4 IQ Up 9 702 ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา    
4 Tiger Warlord 1 437 นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์     
4 Tiger Warlord 2 996 Mr.Qi fei    
4 Tiger Warlord 3 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร     
4 Tiger Warlord 4 396 นายศราวุฒิ ล้านพลแสน    
4 Tiger Warlord 5 748 นายธีรชัย เกตุจินากูล    
4 Tiger Warlord 6 41 นายชยพล พันธเสน    
4 Tiger Warlord 7 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า    
4 Tiger Warlord 8 104 นายพชร ศิริพันธ์    
4 Tiger Warlord 9 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์     
4 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน  แทน สิริเทพ เฉิน 525  
4 TL 2 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  แทน เผยเจีย เจิ้ง 613 ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
4 TL 3 706 สุภณัท อุดมเพทายกุล  แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562  
4 TL 4 680 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย     
4 TL 5 758 จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย    
4 TL 6 773 สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์     
 อาทิตย์ 1 มีนาคม 2563  
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ    
5 Go Addicted 1 224 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223  
5 Go Addicted 2 143 นายกมล  สันติพจนา แทน นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 26  
5 Go Addicted 3 635 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์    
5 Go Addicted 4 675 ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ    
5 Go Addicted 5 731 นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม    
5 Go Addicted 6 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี    
5 Go Addicted 7 661 ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์    
5 Go Addicted 8 446 นายนทกฤช อัสสมกร    
5 Go Addicted 9 769 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
5 Execultive Go Club 1 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ แทน เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405  
5 Execultive Go Club 2 274 ณภัทร พนมพรพานิช      
5 Execultive Go Club 3 538 ปภาวิน อินทนันท์   แทน ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  4  
5 Execultive Go Club 4 670 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์      
5 Execultive Go Club 5 735 พัสกร ศรีบุญเจริญ    
5 Execultive Go Club 6 740 ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล      
5 Execultive Go Club 7 592 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์     
5 Execultive Go Club 8 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา    
5 Execultive Go Club 9 800 สัญชัย จารุอำไพแสง     
5 GO Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ    
5 GO Wise 2 427 เชาว์ เจริญสมสมัย    
5 GO Wise 3 618 นฤชิต สิงห์ปี   ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
5 GO Wise 4 698 ปารมี สุธีรัตน์    
5 GO Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม    
5 GO Wise 6 696 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล    
5 HM 1 259 นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์      
5 HM 2 415 นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน    
5 HM 3 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว      
5 HM 4 633 นายแสงศักดิ์  ตรีวัฒนา    
5 HM 5 754 นายกฤษฎิ์  เกศวา      
5 HM 6 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ     
5 HM 7 549 ชนาธิป อาจอาษา    
5 HM 8 546 หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล     
5 HM 9 778 ปรินทร์  หวังพิชญสุข      
5 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา    
5 Go House 2 575 ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา    
5 Go House 3 455 นายธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ    
5 Go House 4 622 ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์    
5 Go House 5 801 นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช    
5 Go House 6 61 นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์    
5 Go House 7 192 นายดนัย  สุวัชรา    
5 Go House 8 303 นายมติมันต์  ภัทรปกรณ์    
5 Go House 9 652 ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี    
5 KPS 1 87 นายธนพล เตียววัฒนานนท์    
5 KPS 2 992 Junghyub Kim      
5 KPS 3 471 นายศุภชัย จันทา     
5 KPS 4 673 นายเปรม เทียวมงคล    
5 KPS 5 736 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ     
5 KPS 6 131 นายชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ    
5 KPS 7 361 นายพงศ์เทพ  จันทน์เสนะ    
5 KPS 8 701 นายกัมปนาท  สุนทรธรรม    
5 KPS 9 764 นายอนุชา  ฉายกระจ่าง    
5 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แทน ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180  
5 Go Squared 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก แทน สุวิจักขณ์ บางม่วง 567  
5 Go Squared 3 36 คุณากร กสิกิจนำชัย แทน ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 699  
5 Go Squared 4 724 ต้นธรรม์ สายคำทอน    
5 Go Squared 5 732 อคิรา นุ้ยบุตร แทน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง 765  
5 Go Squared 6 726 ต้นธาร สายคำทอน    
5 Go Squared 7 771 พันธมิตร แก้วแกม    
5 IQ Up 1 478 วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช    
5 IQ Up 2 999 Chun Ho Yoon     
5 IQ Up 3 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย    
5 IQ Up 4 644 อครพล บุญกล่ำ     
5 IQ Up 5 741 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์     
5 IQ Up 6 171 นาย นภัทร์ อิชยาวณิชย์    
5 IQ Up 7 657 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี     
5 IQ Up 8 790 ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล    
5 IQ Up 9 702 ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา    
5 Tiger Warlord 1 437 นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์     
5 Tiger Warlord 2 996 Mr.Qi fei    
5 Tiger Warlord 3 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร     
5 Tiger Warlord 4 396 นายศราวุฒิ ล้านพลแสน    
5 Tiger Warlord 5 748 นายธีรชัย เกตุจินากูล    
5 Tiger Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ     
5 Tiger Warlord 7 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า    
5 Tiger Warlord 8 104 นายพชร ศิริพันธ์    
5 Tiger Warlord 9 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์     
5 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน  แทน สิริเทพ เฉิน 525  
5 TL 2 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  แทน เผยเจีย เจิ้ง 613 ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
5 TL 3 706 สุภณัท อุดมเพทายกุล  แทน พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562  
5 TL 4 680 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย     
5 TL 5 758 จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย    
5 TL 6 773 สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์     

เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ    
1 Go Addicted 1 143 นายกมล  สันติพจนา แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223  
1 Go Addicted 2 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ แทน นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 26  
1 Go Addicted 3 635 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์    
1 Go Addicted 4 661 ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ แทน ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 675  
1 Go Addicted 5 731 นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม    
1 Go Addicted 6 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี    
1 Go Addicted 7 675 ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ    
1 Go Addicted 8 446 นายนทกฤช อัสสมกร    
1 Go Addicted 9 769 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
1 Execultive Go Club 1 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา    
1 Execultive Go Club 2 274 ณภัทร พนมพรพานิช      
1 Execultive Go Club 3 538 ปภาวิน อินทนันท์   แทน ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  4  
1 Execultive Go Club 4 592 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์  แทน ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ 670  
1 Execultive Go Club 5 740 ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล   แทน พัสกร ศรีบุญเจริญ 735  
1 Execultive Go Club 6 670 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์      
1 Execultive Go Club 7 735 พัสกร ศรีบุญเจริญ    
1 Execultive Go Club 8 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ    
1 Execultive Go Club 9 800 สัญชัย จารุอำไพแสง     
1 GO Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ    
1 GO Wise 2 427 เชาว์ เจริญสมสมัย    
1 GO Wise 3 618 นฤชิต สิงห์ปี   ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
1 GO Wise 4 698 ปารมี สุธีรัตน์    
1 GO Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม    
1 GO Wise 6 696 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล    
1 HM 1 259 นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์      
1 HM 2 415 นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน    
1 HM 3 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว      
1 HM 4 633 นายแสงศักดิ์  ตรีวัฒนา    
1 HM 5 754 นายกฤษฎิ์  เกศวา      
1 HM 6 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ     
1 HM 7 549 ชนาธิป อาจอาษา    
1 HM 8 546 หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล     
1 HM 9 778 ปรินทร์  หวังพิชญสุข      
1 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา    
1 Go House 2 575 ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา    
1 Go House 3 455 นายธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ    
1 Go House 4 622 ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์    
1 Go House 5 801 นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช    
1 Go House 6 61 นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์    
1 Go House 7 192 นายดนัย  สุวัชรา    
1 Go House 8 303 นายมติมันต์  ภัทรปกรณ์    
1 Go House 9 652 ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี    
1 KPS 1 87 นายธนพล เตียววัฒนานนท์    
1 KPS 2 992 Junghyub Kim      
1 KPS 3 471 นายศุภชัย จันทา     
1 KPS 4 673 นายเปรม เทียวมงคล    
1 KPS 5 736 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ     
1 KPS 6 131 นายชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ    
1 KPS 7 361 นายพงศ์เทพ  จันทน์เสนะ    
1 KPS 8 701 นายกัมปนาท  สุนทรธรรม    
1 KPS 9 764 นายอนุชา  ฉายกระจ่าง    
1 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แทน ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์  180  
1 Go Squared 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก แทน สุวิจักขณ์ บางม่วง 567  
1 Go Squared 3 699 ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล    
1 Go Squared 4 724 ต้นธรรม์ สายคำทอน    
1 Go Squared 5 732 อคิรา นุ้ยบุตร แทน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง 765  
1 Go Squared 6 36 คุณากร กสิกิจนำชัย    
1 Go Squared 7 726 ต้นธาร สายคำทอน    
1 Go Squared 8 771 พันธมิตร แก้วแกม    
1 IQ Up 1 478 วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช    
1 IQ Up 2 999 Chun Ho Yoon     
1 IQ Up 3 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย    
1 IQ Up 4 644 อครพล บุญกล่ำ     
1 IQ Up 5 741 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์     
1 IQ Up 6 171 นาย นภัทร์ อิชยาวณิชย์    
1 IQ Up 7 657 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี     
1 IQ Up 8 790 ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล    
1 IQ Up 9 702 ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา    
1 Tiger Warlord 1 217 ศิริชัย เอมใจ  แทน นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437  
1 Tiger Warlord 2 996 Mr.Qi fei    
1 Tiger Warlord 3 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร     
1 Tiger Warlord 4 396 นายศราวุฒิ ล้านพลแสน    
1 Tiger Warlord 5 748 นายธีรชัย เกตุจินากูล    
1 Tiger Warlord 6 41 นายชยพล พันธเสน    
1 Tiger Warlord 7 264 นายศุภศิต กุมจันทึก    
1 Tiger Warlord 8 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า    
1 Tiger Warlord 9 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์     
1 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน  แทน สิริเทพ เฉิน 525  
1 TL 2 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  แทน เผยเจีย เจิ้ง 613 ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
1 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ     
1 TL 4 680 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย     
1 TL 5 758 จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย    
1 TL 6 773 สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์     
1 TL 7 706 สุภณัท อุดมเพทายกุล     
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
ครั้งที่ 1 เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ    
2 Go Addicted 1 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223  
2 Go Addicted 2 144 นายกมล  สันติพจนา แทน นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 26  
2 Go Addicted 3 635 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์    
2 Go Addicted 4 661 ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ แทน ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 675  
2 Go Addicted 5 731 นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม    
2 Go Addicted 6 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี    
2 Go Addicted 7 675 ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ    
2 Go Addicted 8 446 นายนทกฤช อัสสมกร    
2 Go Addicted 9 769 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
2 Execultive Go Club 1 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา    
2 Execultive Go Club 2 274 ณภัทร พนมพรพานิช      
2 Execultive Go Club 3 538 ปภาวิน อินทนันท์   แทน ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  4  
2 Execultive Go Club 4 592 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์  แทน ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ 670  
2 Execultive Go Club 5 740 ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล   แทน พัสกร ศรีบุญเจริญ 735  
2 Execultive Go Club 6 670 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์      
2 Execultive Go Club 7 735 พัสกร ศรีบุญเจริญ    
2 Execultive Go Club 8 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ    
2 Execultive Go Club 9 800 สัญชัย จารุอำไพแสง     
2 GO Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ    
2 GO Wise 2 427 เชาว์ เจริญสมสมัย    
2 GO Wise 3 618 นฤชิต สิงห์ปี   ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
2 GO Wise 4 698 ปารมี สุธีรัตน์    
2 GO Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม    
2 GO Wise 6 696 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล    
2 HM 1 259 นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์      
2 HM 2 415 นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน    
2 HM 3 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว      
2 HM 4 633 นายแสงศักดิ์  ตรีวัฒนา    
2 HM 5 754 นายกฤษฎิ์  เกศวา      
2 HM 6 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ     
2 HM 7 549 ชนาธิป อาจอาษา    
2 HM 8 546 หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล     
2 HM 9 778 ปรินทร์  หวังพิชญสุข      
2 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา    
2 Go House 2 575 ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา    
2 Go House 3 455 นายธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ    
2 Go House 4 622 ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์    
2 Go House 5 801 นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช    
2 Go House 6 61 นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์    
2 Go House 7 192 นายดนัย  สุวัชรา    
2 Go House 8 303 นายมติมันต์  ภัทรปกรณ์    
2 Go House 9 652 ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี    
2 KPS 1 87 นายธนพล เตียววัฒนานนท์    
2 KPS 2 992 Junghyub Kim      
2 KPS 3 471 นายศุภชัย จันทา     
2 KPS 4 673 นายเปรม เทียวมงคล    
2 KPS 5 736 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ     
2 KPS 6 131 นายชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ    
2 KPS 7 410 นายอนุชา  ธุวโภไคย    หมายเหตุ
2 KPS 8 701 นายกัมปนาท  สุนทรธรรม    
2 KPS 9 764 นายอนุชา  ฉายกระจ่าง    
2 Go Squared 1 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์    
2 Go Squared 2 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แทน สุวิจักขณ์ บางม่วง 567  
2 Go Squared 3 699 ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล    
2 Go Squared 4 724 ต้นธรรม์ สายคำทอน    
2 Go Squared 5 732 อคิรา นุ้ยบุตร แทน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง 765  
2 Go Squared 6 36 คุณากร กสิกิจนำชัย    
2 Go Squared 7 726 ต้นธาร สายคำทอน    
2 Go Squared 8 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก    
2 Go Squared 9 771 พันธมิตร แก้วแกม    
2 IQ Up 1 478 วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช    
2 IQ Up 2 999 Chun Ho Yoon     
2 IQ Up 3 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย    
2 IQ Up 4 644 อครพล บุญกล่ำ     
2 IQ Up 5 741 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์     
2 IQ Up 6 171 นาย นภัทร์ อิชยาวณิชย์    
2 IQ Up 7 657 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี     
2 IQ Up 8 790 ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล    
2 IQ Up 9 702 ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา    
2 Tiger Warlord 1 217 ศิริชัย เอมใจ  แทน นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437  
2 Tiger Warlord 2 996 Mr.Qi fei    
2 Tiger Warlord 3 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร     
2 Tiger Warlord 4 396 นายศราวุฒิ ล้านพลแสน    
2 Tiger Warlord 5 748 นายธีรชัย เกตุจินากูล    
2 Tiger Warlord 6 41 นายชยพล พันธเสน    
2 Tiger Warlord 7 264 นายศุภศิต กุมจันทึก    
2 Tiger Warlord 8 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า    
2 Tiger Warlord 9 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์     
2 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน  แทน สิริเทพ เฉิน 525  
2 TL 2 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  แทน เผยเจีย เจิ้ง 613 ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
2 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ     
2 TL 4 680 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย     
2 TL 5 758 จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย    
2 TL 6 773 สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์     
2 TL 7 706 สุภณัท อุดมเพทายกุล     
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
ครั้งที่ 1 เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
3 Go Addicted 1 143 นายกมล  สันติพจนา แทน นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 223  
3 Go Addicted 2 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ แทน นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 26  
3 Go Addicted 3 635 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์    
3 Go Addicted 4 661 ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ แทน ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 675  
3 Go Addicted 5 731 นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม    
3 Go Addicted 6 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี    
3 Go Addicted 7 675 ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ    
3 Go Addicted 8 446 นายนทกฤช อัสสมกร    
3 Go Addicted 9 769 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
3 Execultive Go Club 1 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา    
3 Execultive Go Club 2 274 ณภัทร พนมพรพานิช      
3 Execultive Go Club 3 538 ปภาวิน อินทนันท์   แทน ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  4  
3 Execultive Go Club 4 592 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์  แทน ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ 670  
3 Execultive Go Club 5 740 ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล   แทน พัสกร ศรีบุญเจริญ 735  
3 Execultive Go Club 6 670 ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์      
3 Execultive Go Club 7 735 พัสกร ศรีบุญเจริญ    
3 Execultive Go Club 8 184 ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ    
3 Execultive Go Club 9 800 สัญชัย จารุอำไพแสง     
3 GO Wise 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ    
3 GO Wise 2 427 เชาว์ เจริญสมสมัย    
3 GO Wise 3 618 นฤชิต สิงห์ปี   ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
3 GO Wise 4 698 ปารมี สุธีรัตน์    
3 GO Wise 5 727 ธัชนนท์ ยโลดม    
3 GO Wise 6 696 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล    
3 HM 1 259 นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์      
3 HM 2 415 นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน    
3 HM 3 402 นายสรวิศ  กิ่งแก้ว      
3 HM 4 633 นายแสงศักดิ์  ตรีวัฒนา    
3 HM 5 754 นายกฤษฎิ์  เกศวา      
3 HM 6 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ     
3 HM 7 549 ชนาธิป อาจอาษา    
3 HM 8 546 หฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล     
3 HM 9 778 ปรินทร์  หวังพิชญสุข      
3 Go House 1 556 ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา    
3 Go House 2 575 ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา    
3 Go House 3 455 นายธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ    
3 Go House 4 622 ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์    
3 Go House 5 801 นายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช    
3 Go House 6 61 นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์    
3 Go House 7 192 นายดนัย  สุวัชรา    
3 Go House 8 303 นายมติมันต์  ภัทรปกรณ์    
3 Go House 9 652 ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี    
3 KPS 1 87 นายธนพล เตียววัฒนานนท์    
3 KPS 2 992 Junghyub Kim      
3 KPS 3 471 นายศุภชัย จันทา     
3 KPS 4 673 นายเปรม เทียวมงคล    
3 KPS 5 736 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ     
3 KPS 6 131 นายชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ    
3 KPS 7 361 นายพงศ์เทพ  จันทน์เสนะ    
3 KPS 8 701 นายกัมปนาท  สุนทรธรรม    
3 KPS 9 764 นายอนุชา  ฉายกระจ่าง    
3 Go Squared 1 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์    
3 Go Squared 2 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แทน สุวิจักขณ์ บางม่วง 567  
3 Go Squared 3 699 ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล    
3 Go Squared 4 724 ต้นธรรม์ สายคำทอน    
3 Go Squared 5 732 อคิรา นุ้ยบุตร แทน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง 765  
3 Go Squared 6 36 คุณากร กสิกิจนำชัย    
3 Go Squared 7 726 ต้นธาร สายคำทอน    
3 Go Squared 8 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก    
3 Go Squared 9 771 พันธมิตร แก้วแกม    
3 IQ Up 1 478 วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช    
3 IQ Up 2 999 Chun Ho Yoon     
3 IQ Up 3 684 ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย    
3 IQ Up 4 644 อครพล บุญกล่ำ     
3 IQ Up 5 741 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์     
3 IQ Up 6 171 นาย นภัทร์ อิชยาวณิชย์    
3 IQ Up 7 657 ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี     
3 IQ Up 8 790 ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล    
3 IQ Up 9 702 ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา    
3 Tiger Warlord 1 437 นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์     
3 Tiger Warlord 2 996 Mr.Qi fei    
3 Tiger Warlord 3 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร     
3 Tiger Warlord 4 396 นายศราวุฒิ ล้านพลแสน    
3 Tiger Warlord 5 748 นายธีรชัย เกตุจินากูล    
3 Tiger Warlord 6 217 ศิริชัย เอมใจ     
3 Tiger Warlord 7 41 นายชยพล พันธเสน    
3 Tiger Warlord 8 504 นายณัฐวัชร์ พ่อค้า    
3 Tiger Warlord 9 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์     
3 TL 1 24 ลภณ จิรโศภิน  แทน สิริเทพ เฉิน 525  
3 TL 2 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  แทน เผยเจีย เจิ้ง 613 ขอนอกรอบ ติดสอบ o net
3 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ     
3 TL 4 680 ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย     
3 TL 5 758 จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย    
3 TL 6 773 สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์     
3 TL 7 706 สุภณัท อุดมเพทายกุล     


หมายเหตุ กระดานที่ 1-5 นักกีฬามีติดสอบONet ตามกฏอนุญาตให้แข่งขันนอกรอบได้ โดยได้แจ้งกับทางกรรมการไว้แล้ว