ตารางเวลาการแข่งขัน

Thailand Go League 2020
ตารางแข่งลีก 2020  

แข่งขัน7วัน และ จำนวนกระดานการแข่งขัน

Sat. 29/02/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 1,2,3 พิธีเปิดการแข่งขัน
Sun.01/03/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 4,5
Sat. 25/04/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 6,7,8
Sun.26/04/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 9,10
Sun.10/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 11,12,13
Sun.17/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 14,15,16
Sat. 06/06/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 17,18  พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน

 

 วันพิธีเปิด
29/02/2020 * วันพิธีเปิดการแข่งขัน

07.30-10.00 แข่งขันรอบที่ 1
10.00-11.30  ช่วงเวลาพิธีการเปิดการแข่งขัน 
12.30-15.00 แข่งขันรอบที่ 2
15.00-17.30 แข่งขันรอบที่ 3

 

 

เวลาแข่งขันปกติ (ที่ไม่ใช่วันพิธีเปิด 29/02/20 ปิดการแข่งขัน 06/06/20)

09.00-11.30 แข่งรอบ1
12.30-15.00 แข่งรอบ2
15.00-17.30 แข่งรอบ3

 

 

วันพิธีปิด 06/06/2020 * วันพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
(ร่าง)
07.30-10.00 แข่งรอบ1
10.30-13.00 แข่งรอบ2
14.00-15.00 พิธีปิด

 ตารางการพบกัน

Thailand Go League 2020
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GO Addicted  1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
GO Wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
Executive Go Club 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
Go Squared  4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
TL  5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
Gohouse 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
IQ-UP      7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
KPS     8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
HM    9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
TIGER WARLORD 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  

 

Thailand Woman Go Leauge 2020                    
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สปช 1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
Go wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
Happy GO 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
mindplay 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
(Blank) 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
Papa go 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
Tiger Go Master 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
(Blank) 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
BPK Maklom Academy 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
(Blank) 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  

 

เสาร์ ลีกหลัก 2020 เสาร์ ลีกหญิง 2020
29 กุมภาพันธ์ 63 หมากดำ หมากขาว 29 กุมภาพันธ์ 63 หมากดำ หมากขาว
Day 1  GO Addicted  TIGER WARLORD Day 1  สปช (Blank)
กระดาน 1 GO Wise HM กระดาน 1 Go Wise BPK Maklom Academy
7.30-10.00 Executive Go Club KPS 7.30-10.00 Happy Go  (Blank)
  Go Squared  IQ-UP     mindplay Tiger Go Master
  TL Go House   (Blank) Papa Go
           
Day 1 GO Addicted HM Day 1 สปช BPK Maklom Academy
กระดาน 2 Go Wise KPS กระดาน 2 Go Wise  (Blank)
12.30-15.00 Executive Go Club IQ-UP      12.30-15.00 Happy Go Tiger Go Master
  Go Squared 4 Go House   Mind Play  Papa Go
  TL TIGER Warlord   (Blank) (Blank)
           
Day 1 GO Addicted  KPS Day 1 สปช (Blank)
กระดาน 3 GO Wise IQ-UP กระดาน 3 Go Wise  Tiger Go Master
15.00-17.30 Executive Go Club GO House 15.00-17.30 Happy Go Papa Go
  Go quared TL   Mind Play (Blank)
  HM TIGER WARLORD   BPK Maklom Academy (Blank)

อาทิตย์ ลีกหลัก 2020 อาทิตย์ ลีกหญิง 2020
1 มีนาคม 2563 หมากดำ หมากขาว 1 มีนาคม 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 2 Go Addicted IQ-UP Day 2 สปช Tiger Go Masterr
กระดาน 4 Go Wise Go House กระดาน 4 Go Wise Papa Go
9.00-11.30 Executive Go Club TL 9.00-11.30 Happy Go (Blank)
  Go Squared Tiger Warlord   Mind Play (Blank)
  KPS HM   (Blank) BPK Maklom Academy
           
Day 2 Go Addicted Go House Day 2 สปช Papa Go
กระดาน 5 Go Wise TL กระดาน 5 Go Wise (Blank)
12.30-15.00 Executive Go Club Go Squared 12.30-15.00 Happy Go Mind Play
  IQ-UP HM   Tiger Go Master BPK Maklom Academy
  KPS Tiger Warlord   (Blank) (Blank)
 

เสาร์ ลีกหลัก 2020 เสาร์ ลีกหญิง 2020
25 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว 25 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 3 Go Addicted TL Day 3 สปช (Blank)
กระดาน 6 GO Wise Go Squared กระดาน 6 Go Wise Mind Play
09.00- 11.30 Executive Go Club Tiger Warlord 09.00- 11.30 Happy Go (Blank)
  Go House HM   Papa Go BPK Maklom Academy
  IQ-UP KPS   Tiger Go Master (Blank)
           
Day 3 Go Addicted Go Squared Day 3 สปช Mind Play
กระดาน 7 Go Wise Executive Go Club กระดาน 7 Go Wise Happy Go
12.30-15.00 TL HM 12.30-15.00 (Blank) BPK Maklom Academy
  Go House KPS   Papa Go (Blank)
  Tiger Warlord IQ-UP   Tiger Go Master (Blank)
           
Day 3 GO Addicted Executive Go Club Day 3 สปช Happy Go
กระดาน 8 Go Wise Tiger Warlord กระดาน 8 Go Wise (Blank)
15.00-17.30 Go Squared HM 15.00-17.30 Mind Play BPK Maklom Academy
  TL KPS   (Blank) (Blank)
  Go House IQ-UP   Papa Go  Tiger Go Master


อาทิตย์ ลีกหลัก 2020 อาทิตย์ ลีกหญิง 2020
26 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว 26 เมษายน 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 4 Go Addicted Go Wise Day 4 สปช Go Wise
กระดาน 9 Executive Go Club HM กระดาน 9 Happy Go BPK Maklom Academy
09.00- 11.30 Go Squared kPS 09.00- 11.30 Mind Play (Blank)
  TL IQ-UP   (Blank) Tiger Go Master
  Go House Tiger Warlord   (Blank) Papa Go
           
   *** สลับสีหมากเมื่อเจอทีมเดิม ***
   หมากดำ  หมากขาว    หมากดำ  หมากขาว
Day 4 TIGER WARLORD GO Addicted  Day 4 (Blank) สปช
กระดาน 10 HM GO Wise กระดาน 10 BPK Maklom Academy Go Wise
12.30-15.00 KPS Executive Go Club 12.30-15.00 (Blank) Happy Go 
  IQ-UP   Go Squared    Tiger Go Master mindplay
  Go House TL   Papa Go (Blank)
           
           
เดือน พฤษภาคม 2563
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2020 อาทิตย์ ลีกหญิง 2020
10 พฤษภาคม 2563 หมากดำ หมากขาว 10 พฤษภาคม 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 5 HM GO Addicted Day 5 BPK Maklom Academy สปช
กระดาน 11 KPS Go Wise กระดาน 11 (Blank) Go Wise 
09.00- 11.30 IQ-UP      Executive Go Club 09.00- 11.30 Tiger Go Master Happy Go
  Go House Go Squared 4   Papa Go Mind Play 
  TIGER Warlord TL   (Blank) (Blank)
           
Day 5 KPS GO Addicted  Day 5 (Blank) สปช
กระดาน 12 IQ-UP GO Wise กระดาน 12 Tiger Go Master Go Wise 
12.30-15.00 GO House Executive Go Club 12.30-15.00 Papa Go Happy Go
  TL Go quared   (Blank) Mind Play
  TIGER WARLORD HM   (Blank) BPK Maklom Academy
           
Day 5 IQ-UP Go Addicted Day 5 Tiger Go Masterr สปช
กระดาน 13 Go House Go Wise กระดาน 13 Papa Go Go Wise
15.00-17.30 TL Executive Go Club 15.00-17.30 (Blank) Happy Go
  Tiger Warlord Go Squared   (Blank) Mind Play
  HM KPS   BPK Maklom Academy (Blank)
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2020 อาทิตย์ ลีกหญิง 2020
1017 พฤษภาคม 2563 หมากดำ หมากขาว 1017 พฤษภาคม 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 6 Go House Go Addicted Day 6 Papa Go สปช
กระดาน 14 TL Go Wise กระดาน 14 (Blank) Go Wise
09.00- 11.30 Go Squared Executive Go Club 09.00- 11.30 Mind Play Happy Go
  HM IQ-UP   BPK Maklom Academy Tiger Go Master
  Tiger Warlord KPS   (Blank) (Blank)
           
Day 6 TL Go Addicted Day 6 (Blank) สปช
กระดาน 15 Go Squared GO Wise กระดาน 15 Mind Play Go Wise
12.30-15.00 Tiger Warlord Executive Go Club 12.30-15.00 (Blank) Happy Go
  HM Go House   BPK Maklom Academy Papa Go
  KPS IQ-UP   (Blank) Tiger Go Master
           
Day 6 Go Squared Go Addicted Day 6 Mind Play สปช
กระดาน 16 Executive Go Club Go Wise กระดาน 16 Happy Go Go Wise
15.00-17.30 HM TL 15.00-17.30 BPK Maklom Academy (Blank)
  KPS Go House   (Blank) Papa Go
  IQ-UP Tiger Warlord   (Blank) Tiger Go Master
           
เดือน มิถุนายน 2563 (วันตัดสิน)
เสาร์ ลีกหลัก 2020 เสาร์ ลีกหญิง 2020
6 มิถุนายน 2563 หมากดำ หมากขาว 6 มิถุนายน 2563 หมากดำ หมากขาว
Day 7 Executive Go Club GO Addicted Day 7 Happy Go สปช
กระดาน 17 Tiger Warlord Go Wise กระดาน 17 (Blank) Go Wise
7.30-10.00 HM Go Squared 7.30-10.00 BPK Maklom Academy Mind Play
  KPS TL   (Blank) (Blank)
  IQ-UP Go House   Tiger Go Master Papa Go 
           
Day 7 Go Wise Go Addicted Day 7 Go Wise สปช
กระดาน 18 HM Executive Go Club กระดาน 18 BPK Maklom Academy Happy Go
10.00-12.30 kPS Go Squared 10.00-12.30 (Blank) Mind Play
  IQ-UP TL   Tiger Go Master (Blank)
  Tiger Warlord Go House   Papa Go (Blank)

สลับสีหมาก ตั้งแต่กระดานที่ 10 เมื่อเจอคู่ต่อสู้ทีมเดิม
กระดาน 1,2,3 10,11,12
  4,5 13,14
  6,7,8 15,16,17
  9 18ลำดับทีมตามผลการจับฉลาก

Thailand Go League 2020 ลำดับทีมจับฉลาก
GO Addicted  โกะ แอ็ดดิค 1
GO Wise โกะไวส์ 2
Executive Go Club  เอ็กเซคคูทีฟ โกะ คลับ 3
Go Squared โกะสแควร์ 4
TL ทีแอล 5
Gohouse โกะเฮ้าส์ 6
IQ-UP       ไอคิว-อัพ 7
KPS          เคพีเอส 8
HM            เอชเอ็ม 9
TIGER WARLORD ไทเก้อ วอร์ลอร์ด 10

 

Women Go League 2020 ลำดับทีมจับฉลาก
สปช 1
Go wise 2
Happy GO 3
mindplay 4
(Blank) 5
Papa go 6
Tiger Go Master 7
(Blank) 8
BPK Maklom Academy 9
(Blank) 10