รายชื่อสมาชิกทีม ลีก 2020

ชื่อทีม ผู้จัดการทีม ชื่อผู้เล่นประจำ  โต๊ะที่ 1 ชื่อผู้เล่นประจำ    โต๊ะที่ 2 ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 ชื่อผู้เล่นประจำ     โต๊ะที่ 4 ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 5 ผู้เล่นสำรอง คนที่  1 ผู้เล่นสำรอง คนที่ 2 ผู้เล่นสำรอง คนที่  3 ผู้เล่นสำรอง คนที่  4 ผู้เล่นสำรอง คนที่  5 ผู้เล่นสำรอง คนที่  6 ผู้เล่นสำรอง คนที่  7 ผู้เล่นสำรอง คนที่  8
GO Addicted  โกะ แอ็ดดิค กมล สันติพจนา   วริศ แจ่มขจรเกียรติ เพียวพันธุ์ พรรณอุไร ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธุ์ ด.ช.ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ จักรนิภัทร พรหมเต็ม กมล  สันติพจนา กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ภูมิใจ ฉัตรไมตรี ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ นทกฤช อัสสมกร ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์    
Executive Go Club  เอ็กเซคคูทีฟ โกะ คลับ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา ณภัทร พนมพรพานิช  ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล  ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์  พัสกร ศรีบุญเจริญ ธนวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ เขมิกา เจรีรัตน์ ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล สัญชัย จารุอำไพแส ชาญสิทธิ์ อภินันท์วงศ์  ปภาวิน อินทนันท์   
GO Wise โกะไวส์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล  นฤชิต สิงห์ปี  ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล / ข้าวตู ธัชนนท์ ยโลดม  ปารมี สุธีรัตน์  เชาวน์ เจริญสมสมัย             
TIGER WARLORD ไทเก้อ วอร์ลอร์ด กรองกมล​ เมฆหมอก รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์  Mr.Qi fei รัชชานนท์ โตยะบุตร  ศราวุฒิ ล้านพลแสน ธีรชัย เกตุจินากูล ศิริชัย เอมใจ  ณัฐวัชร์ พ่อค้า ชยพล พันธเสน ศุภศิต กุมจันทึก ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล  ศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์  นายพชร ศิริพันธ์  
Gohouse โกะเฮ้าส์ วันเฉลิม  สิงห์สุทธิ์ ด.ช.พงศกานต์  ศรอารา ด.ญ.ภิญญาดา  ศรอารา ธีรวัฒน์  จารุวรวรรณ ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์ ภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช
ไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์ ดนัย  สุวัชรา มติมันต์  ภัทรปกรณ์ ด.ช.พาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปานี ธนิน  บุญพาวัฒนา ด.ญ.พิชชาภา  นิ่งกลาง ด.ญ.ธนัชชา  บุญพาวัฒนา  
TL ทีแอล ลภณ จิรโศภิน สิริเทพ เฉิน  เผยเจีย เจิ้ง  พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย  จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย ลภณ จิรโศภิน  ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล วศินภัทร โตมงคล สุภณัท อุดมเพทายกุล  สิรเศรษฐ เตขะสมบูรณ์  ปัญญกร เหมรัตนากร     
Go Squared โกะสแควร์ ยุทธนา บางม่วง  ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์  สุวิจักขณ์ บางม่วง  ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล  ต้นธรรม์ สายคำทอน ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง  ปริวรรต สำเภาแก้ว  ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก คุณากร กสิกิจนำชัย  พิริยะ เย็นบำรุง  ต้นธาร สายคำทอน  อคิรา นุ้ยบุตร  พันธมิตร แก้วเเกม  ไททัศน ศักดิ์กำจร
IQ-UP       ไอคิว-อัพ นภัทร์ อิชยาวณิชย์ วิชญ์ฤิทธ คฤหวานิช Chun Ho Yoon  ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย  อครพล บุญกล่ำ พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์  ฤทธิ เบญจฤทธิ์  ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี  กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ  ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล ด.ช. จรูญศักดิ์  สารพิมพา พชร    เทศวัง   นภัทร์ อิชยาวณิชย์  
HM            เอชเอ็ม  วีรพงศ์ ยินดีโสตร ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  นราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน สรวิศ  กิ่งแก้ว   แสงศักดิ์  ตรีวัฒนา กฤษฎิ์  เกศวา  พีรพัฒน์   เพิ่มสุวรรณเจริญ  ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์  ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล นันทวัฒน์  พระไตรยะ ชนาธิป  อาจอาษา  หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล  ธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล   ปรินทร์  หวังพิชญสุข  
KPS          เคพีเอส คณิต คำหงษา(ชัช ธนพล เตียววัฒนานนท์ Junghyub Kim   ศุภชัย จันทา  เปรม เทียวมงคล ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ  ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ  เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ   อนุชา  ธุวโภไคย  พงค์เทพ จันทน์เสนะ กัมปนาท สุนทรธรรม อนุชา ฉายกระจ่าง