รายชื่อผู้ที่เข้าแข่งขัน 16 คน

มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20 คน

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีฝีมือตั้งแต่ 4 ดั้งขึ้นไป มีจำนวน 17 คน ตามกติกาจึงตัดรายชื่อ 3 ดั้งออก

จากรายชื่อผู้สมัคร 17 คน จะรับเพียง 16 คนเท่านั้นตาม GAT POINT จากมากไปน้อย ประกาศในเวปไซต์สมาคม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 หลังวันปิดรับสมัคร 1 วัน รายชื่อผู้ที่เข้าแข่งขันมีดังนี้

  ชื่อ เลขประจำตัวดั้ง ดั้ง GAT POINT
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 1792.5
2 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 6 1765.6
3 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 29 6 1701.6
4 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 1670.6
5 กมล สันติพจนา 143 5 1664.3
6 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  259 5 1652.8
7 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 1602.9
8 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 4 1596
9 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 1585
10 สิริเทพ เฉิน 525 4 1568.5
11 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 1526.7
12 ลภณ จิรโศภิน 24 5 1522.7
13 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 4 1469.7
14 ชยพล พันธเสน 41 4 1449.8
15 วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  597 4 1448.4
16 วีระยุทธ ศรีเพ็ชร  238 4 1416.9


สำหรับ อรุณกร ประทุมวัน นักหมากล้อมระดับฝีมือ 4 ดั้งที่สมัครเข้ามา มี GAT POINT 1409.1 ไม่อยู่ในรายชื่อ 16 คน ให้ถือเป็น Waiting List ในกรณีที่มีนักกีฬาข้างต้นถอนตัวก่อนการแข่งขัน

กำหนดจับฉลากแบ่งสาย Online ผ่าน Live ในเฟสบุคในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.