ประกาศการวางมือ ลีกหญิง

Thailad Women Go League 2019

กระดาน 5 6 7 8
ชื่อทีม เสาร์ 16/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน5 กระดาน6
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) น.ส.ษาวารี พันธเสน (1)
NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2)
Go Go นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2)  นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2)  นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล (1)
PDD ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1)
Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
WG นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1)
Happy Go นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2)
A.J. นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1)
Go Sense นส.ริบะ​คา​  วงศ์​ชูแก้ว (1) นส.ริบะ​คา​  วงศ์​ชูแก้ว (1) นส.ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​(2) นส.ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​(2)
Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว

ชื่อทีม อาทิตย์ 17/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน7 กระดาน8
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) น.ส.ษาวารี พันธเสน (1)
NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2)
Go Go นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2)  นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) 
PDD นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2)
Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
WG ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2)
Happy Go นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2)
A.J. นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2)
Go Sense นส.ริบะ​คา​  วงศ์​ชูแก้ว (1) นส.ริบะ​คา​  วงศ์​ชูแก้ว (1) นส.ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​(2) นส.ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​(2)
Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
กระดาน 1 2 3 4
เลขทีม ชื่อทีม เสาร์ 9/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน1 กระดาน2
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
1 Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส.ษาวารี พันธเสน น.ส.ษาวารี พันธเสน
2 NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.วรวรรณ สุขชื่น น.ส.วรวรรณ สุขชื่น
3 Go Go เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
4 PDD ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล
5 Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
6 WG ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ดญ. ภูริชญา โสลันดา
7 Happy Go น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม 
8 A.J. น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
9 Go Sense น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​
10 Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
           
เลขทีม ชื่อทีม อาทิตย์ 10/3/19 รายชื่อสำรอง
กระดาน3 กระดาน4
เช้า บ่าย เช้า บ่าย
1 Go Master น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์  น.ส.ษาวารี พันธเสน น.ส.ษาวารี พันธเสน
2 NP GO น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.วรวรรณ สุขชื่น น.ส.วรวรรณ สุขชื่น
3 Go Go เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
4 PDD น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล
5 Shi a wa se ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว
6 WG นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา
7 Happy Go น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม  น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม  น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม 
8 A.J. น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล
9 Go Sense น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ริบะ​คา​ วงศ์​ชู​แก้ว​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​ น.ส. ฉัฐวีณ์​ เบญจ​ปรีชา​สิทธิ์​
10 Go Wise น.ส.อรุณกร ประทุมวัน น.ส.อรุณกร ประทุมวัน แข่งเดี่ยว แข่งเดี่ยว