ตารางเวลาการแข่งขัน

·

ไทยแลนด์โกะลีก 2019  Cp tower ชั้น 11   ห้อง1111AB  

วันพิธีเปิด 9 มีนาคม 2562 * วันพิธีเปิดการแข่งขัน
09.00-11.30  แข่งรอบ1
13.00-14.00 พิธีเปิด
14.00-16.30 แข่งรอบ2

วันพิธีปิด 1 มิถุนายน 2562  *วันมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน
07.30-10.00 แข่งรอบ1
10.30-13.00 แข่งรอบ2
14.00-15.00 พิธีปิด

เวลาแข่งขันปกติ
09.00-11.30 แข่งรอบ1
13.00-15.30 แข่งรอบ2
(แข่งขันวันล่ะ 2กระดาน กระดานล่ะ 2ชม.ครึ่ง)

วันการแข่งขัน ทั้งหมด 9 วัน
มีนาคม
เสาร์      09/03/2019 (พิธีเปิด+แข่ง)
อาทิตย์ 10/03/2019
เสาร์     16/03/2019 
อาทิตย์ 17/03/2019

เมษายน
เสาร์     20/04/2019 
อาทิตย 21/04/2019

พฤษภาคม
เสาร์     04/05/2019 
อาทิตย์ 05/05/2019

มิถุนายน
เสาร์     01/06/2019 (พิธีปิด+แข่ง)


รอบการแข่งขัน

  ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
วันที่ 9.00-11.30 13.00-15.30
9 มี.ค. 62 1 2
10 มี.ค. 62 3 4
16 มี.ค. 62 5 6
17 มี.ค. 62 7 8
20 เม.ย. 62 9 10
21 เม.ย. 62 11 12
4 พ.ค. 62 13 14
5 พ.ค. 62 15 16
1 มิ.ย. 62 17 18

หมายเหตุ รอบที่ 2, 17 และ 18 เวลาจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพิธีการ


สถานที่แข่งขัน ตึกซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

ตารางการพบกัน

Thailand Go League 2019
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Warlord 1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
GO Wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
Go House 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
IQ-UP 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
Go Squared 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
TL 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
GO​ SENSE 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
KPS 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
HM 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
Happy Genius 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  


Thailand Woman Go Leauge 2019
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Go Master  1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
NP GO 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
GoGo 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
PDD 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
Shiawase 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
WG 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
Happy Go 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
A.J. 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
Go Sense 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
Go Wise 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  
วิธีการดูตาราง
1. ตัวเลขทางด้านซ้ายและทางด้านบนของตารางเป็นตัวเลขของทีม ก่อนการแข่งขันจะจับฉลากว่าทีมใดได้หมายเลขอะไร ตั้งแต่ 1-10
2. ตัวเลขในเนื้อหาตาราง เป็นตัวเลขของรอบที่พบกัน มีตั้งแต่ 1-9 คือ รอบที่ 1 ถึง รอบที่ 9 ครึ่งหลังการแข่งขันเริ่มที่รอบที่ 10 ในตารางจะเริ่มต้นนับ 1 ใหม่
3. ในครึ่งแรก รอบ 1-9 ทีมที่มีตัวเลขทีมน้อยกว่า ถือหมากสีดำทั้งทีม และในครึ่งหลัง รอบ 10-18 ทีมที่มีตัวเลขทีมน้อยกว่า ถือหมากสีขาวทั้งทีมการพบกันของทีม ทั้ง 18 กระดาน
เดือนมีนาคม

เสาร์ ลีกหลัก 2019   ลีกหญิง 2019
9 มี.ค.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 1  Warlord Happy Genius   Go Master  Go Wise
กระดาน 1 GO Wise HM   NP Go Go Sense
9.00-11.30 Go House KPS   Go Go A.J.
  IQ-UP Go Sense   PDD Happy Go
  Go Squared TL   Shi a wa se WG
           
Day 1 Warlord HM   Go Master Go Sense
กระดาน 2 Go Wise KPS   NP Go A.J.
14.00-16.30 GO House Go Sense   Go Go Happy Go
  IQ-UP TL   PDD WG
  GO Squared Happy Genius   Go Wise Shi a wa se
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2019   ลีกหญิง 2019
10 มี.ค.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 2 Warlord KPS   Go Master A.J.
กระดาน 3 Go Wise Go Sense   NP GO Happy Go
9.00-11.30 Go House TL   Go Go WG
  IQ UP Go Squared   PDD Shi a wa se
  HM Happy Genius   Go Sense Go Wise
           
Day 2 Warlord Go Sense   Go Master Happy Go
กระดาน 4 Go Wise TL   NP GO WG
13.00-15.30 Go House Go Squared   Go Go Shi a wa se
  IQ UP Happy Genius   PDD Go Wise
  KPS HM   A.J. Go Sense
           
เสาร์ ลีกหลัก 2019   ลีกหญิง 2019
16 มี.ค.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 3 Warlord TL   Go Master WG
กระดาน 5 Go Wise Go Squared   NP Go Shi a wa se
9.00-11.30 Go House IQ UP   Go Go PDD
  Go Sense HM   Happy Go Go Sense
  KPS  Happy Genius   A.J. Go Wise
           
Day 3 Warlord Go Squared   Go Master Shi a wa se
กระดาน 6 Go Wise IQ UP   NP Go PDD
13.00-15.30 Go House Happy Genius   Go Go Go Wise
  TL HM   WG Go Sense
  Go Sense KPS   Happy Go A.J.
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2019   ลีกหญิง 2019
17 มี.ค.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 4 Warlord IQ UP   Go Master PDD
กระดาน 7 Go Wise Go House   NP Go Go Go
9.00-11.30 Go Squared HM   Shi a wa se Go Sense
  TL KPS   WG A.J.
  Go Sense Happy Genius   Happy Go Go Wise
           
Day 4 Warlord Go House   Go Master Go Go
กระดาน 8 Go Wise Happy Genius   NP Go Go Wise
13.00-15.30 IQ UP HM   PDD Go Sense
  Go Squared KPS   Shi a wa se A.J.
  TL Go Sense   WG Happy Go
           


เดือนเมษายน

เสาร์ ลีกหลัก 2019   ลีกหญิง 2019
20 เม.ย.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 5 warlord Go Wise   Go Master NP Go
กระดาน 9 Go House HM   Go Go Go Sense
9.00-11.30 IQ-UP KPS   PDD A.J.
  Go Squared Go Sense   Shi a wa se Happy Go
  TL Happy Genius   WG Go Wise
  * สลับสีการถือหมาก เริ่มกระดาน 10   * สลับสีการถือหมาก เริ่มกระดาน 10
Day 5 Happy Genius Warlord   Go Wise Go Master 
กระดาน 10 HM GO Wise   Go Sense NP Go
13.00-15.30 KPS Go House   A.J. Go Go
  Go Sense IQ-UP   Happy Go PDD
  TL Go Squared   WG Shi a wa se
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2019     ลีกหญิง 2019  
21 เม.ย.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 6 HM Warlord   Go Sense Go Master
กระดาน 11 KPS Go Wise   A.J. NP Go
9.00-11.30 Go Sense GO House   Happy Go Go Go
  TL IQ-UP   WG PDD
  Happy Genius GO Squared   Shi a wa se Go Wise
           
Day 6 KPS Warlord   A.J. Go Master
กระดาน 12 Go Sense Go Wise   Happy Go NP GO
13.00-15.30 TL Go House   WG Go Go
  Go Squared IQ UP   Shi a wa se PDD
  Happy Genius HM   Go Wise Go Sense

เดือนพฤษภาคม

เสาร์ ลีกหลัก 2019     ลีกหญิง 2019  
4 พ.ค.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 7 Go Sense Warlord   Happy Go Go Master
กระดาน 13 TL Go Wise   WG NP GO
9.00-11.30 Go Squared Go House   Shi a wa se Go Go
  Happy Genius IQ UP   Go Wise PDD
  HM KPS   Go Sense A.J.
           
Day 7 TL Warlord   WG Go Master
กระดาน 14 Go Squared Go Wise   Shi a wa se NP Go
13.00-15.30 IQ UP Go House   PDD Go Go
  HM Go Sense   Go Sense Happy Go
  Happy Genius KPS    Go Wise A.J.
           
อาทิตย์ ลีกหลัก 2019     ลีกหญิง 2019  
5 พ.ค. 62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 8 Go Squared Warlord   Shi a wa se Go Master
กระดาน 15 IQ UP Go Wise   PDD NP Go
9.00-11.30 Happy Genius Go House   Go Wise Go Go
  HM TL   Go Sense WG
  KPS Go Sense   A.J. Happy Go
           
Day 8 IQ UP Warlord   PDD Go Master
กระดาน 16 Go House Go Wise   Go Go NP Go
13.00-15.30 HM Go Squared   Go Sense Shi a wa se
  KPS TL   A.J. WG
  Happy Genius Go Sense   Go Wise Happy Go


เดือนมิถุนายน
เสาร์ ลีกหลัก 2019     ลีกหญิง 2019  
1 มิ.ย.62 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 9 Go House Warlord   Go Go Go Master
กระดาน 17 Happy Genius Go Wise   Go Wise NP Go
07.30-10.00 HM IQ UP   Go Sense PDD
  KPS Go Squared   A.J. Shi a wa se
  Go Sense TL   Happy Go WG
           
Day 9 Go Wise warlord   NP Go Go Master
กระดาน 18 HM Go House   Go Sense Go Go
10.30-13.00 KPS IQ-UP   A.J. PDD
  Go Sense Go Squared   Happy Go Shi a wa se
  Happy Genius TL   Go Wise WG