Coke Go Championship 2018 รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1

 Coke Go Championship 2018

รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1

 [07-09-2018] ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 4 ดั้ง (Black) vs. กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (White)  W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง