Coke Go Championship 2018 รอบ 5

 Coke Go Championship 2018

รอบที่ 5

ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 4 ดั้ง (Black) vs. เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 4 ดั้ง (White)  B+6.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง