Coke Go Championship 2018 รอบ 4

 Coke Go Championship 2018

รอบที่ 4

ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (Black) vs. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 5 ดั้ง (White)  B+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง