ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561

ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา เป็นแชมป์ Coke Go Championship 2018 

ครั้งที่ / ปี ผู้ท้าชิง แชมป์ประจำปี
5 2018 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
4 2017 นายกมล สันติพจนา นายกมล สันติพจนา
3 2016 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 2015 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
1 2014 - ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3 
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
กมล สันติพจนา


คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2 
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
กมล สันติพจนา


คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1 
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา กมล สันติพจนา
กมล สันติพจนารอบที่ 8
วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา

รอบที่ 7
วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา


กระดานกลุ่มผู้ชนะ
ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ A เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ I เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ M เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ O วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ
ณัฐวัชร์ พ่อค้า
ปัญญกร       เหมรัตนากร B ลภณ จิรโศภิน
ลภณ จิรโศภิน
วิชญ์ฤทธิ์     คฤหวาณิช C วิชญ์ฤทธิ์     คฤหวาณิช J วิชญ์ฤทธิ์     คฤหวาณิช
สุวิจักขณ์ บางม่วง
ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม D ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
ฤทธิ เบญจฤทธิ์  E ฤทธิ เบญจฤทธิ์  K ฤทธิ เบญจฤทธิ์  N วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ
ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
ภูริพัฒน์      สันติสิริกุล F เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
กฤษฏิ์         แจ่มขจรเกียรติ G กฤษฏิ์         แจ่มขจรเกียรติ L วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ
ชยพล พันธเสน
ปริวรรต สำเภาแก้ว  H วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ

กระดานกลุ่มผู้แพ้
ชื่อ   รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A ณัฐวัชร์ พ่อค้า ณัฐวัชร์ พ่อค้า ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
B ปัญญกร       เหมรัตนากร
C สุวิจักขณ์   บางม่วง ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
D ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
E ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
F ภูริพัฒน์      สันติสิริกุล
G ชยพล พันธเสน ปริวรรต สำเภาแก้ว 
H ปริวรรต สำเภาแก้ว 
O เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ
I ลภณ จิรโศภิน ลภณ จิรโศภิน กฤษฏิ์    แจ่มขจรเกียรติ กฤษฏิ์    แจ่มขจรเกียรติ
J ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
K เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา กฤษฏิ์    แจ่มขจรเกียรติ
L กฤษฏิ์    แจ่มขจรเกียรติ
M วิชญ์ฤทธิ์     คฤหวาณิช ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
N ฤทธิ เบญจฤทธิ์