ประกาศการวางมือ-หญิง

ชื่อทีม เสาร์26/5/18 วันพิธีปิด
เช้า 07.30-10.00 น. รอบตัดสิน 10.30-13.00น.
กระดาน17 กระดาน18
WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ภูริชญา โสลันดา
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
MAIHA - -
มึน นภสร สุพรรณรัตน์ ญาณกร อนุศิริ
PB สุมัตรา หมัดละ สุมัตรา หมัดละ
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
     
หมายเหตุ *ทีม Maiha หมดสิทธิ์ลงแข่งขันแล้ว สำหรับลีก 2018 นี้ชื่อทีม เสาร์5/5/18
เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-15.30น.
กระดาน13 กระดาน14
WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
MAIHA - -
มึน ญาณกร อนุศิริ ญาณกร อนุศิริ
PB อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
ชื่อทีม อาทิตย์ 6/5/18
เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-15.30น.
กระดาน15 กระดาน16
WG ภูริชญา โสลันดา ภูริชญา โสลันดา
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
MAIHA - -
มึน ญาณกร อนุศิริ ญาณกร อนุศิริ
PB สุมัตรา หมัดละ สุมัตรา หมัดละ
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
     
หมายเหตุ *ทีม Maiha หมดสิทธิ์ลงแข่งขันแล้ว สำหรับลีก 2018 นี้


ชื่อทีม เสาร์21/4/18
เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-15.30น.
กระดาน9 กระดาน10
WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
MAIHA - -
มึน นภสร สุพรรณรัตน์ ญาณกร อนุศิริ
PB สุมัตรา หมัดละ สุมัตรา หมัดละ
Maiko น.ส.ยลดา น้าวิไลเจริญ น.ส.ยลดา น้าวิไลเจริญ
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
ชื่อทีม อาทิตย์ 22/4/18
เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-15.30น.
กระดาน11 กระดาน12
WG ภูริชญา โสลันดา ภูริชญา โสลันดา
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
MAIHA - -
มึน นภสร สุพรรณรัตน์ ญาณกร อนุศิริ
PB อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
     
หมายเหตุ *ทีม Maiha หมดสิทธิ์ลงแข่งขันแล้ว สำหรับลีก 2018 นี้

ชื่อทีม เสาร์ 3/3/18
เช้า บ่าย
กระดาน1 กระดาน2
WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
MAIHA สโรชา ยูฮันเงาะ สโรชา ยูฮันเงาะ
มึน นภสร สุพรรณรัตน์ นภสร สุพรรณรัตน์
PB สุมัตรา หมัดละ สุมัตรา หมัดละ
Maiko ยลดา น้าวิไลเจริญ ยลดา น้าวิไลเจริญ
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา
ชื่อทีม อาทิตย์ 4/3/18
เช้า บ่าย
กระดาน3 กระดาน4
WG ภูริชญา โสลันดา ภูริชญา โสลันดา
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
MAIHA สโรชา ยูฮันเงาะ สโรชา ยูฮันเงาะ
มึน ญาณกร อนุศิริ ญาณกร อนุศิริ
PB อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
Maiko ยลดา น้าวิไลเจริญ ยลดา น้าวิไลเจริญ
Amaz ด.ญ. ฉัฐวีณ์    เบญจปรีชาสิทธิ์ ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา


ชื่อทีม เสาร์ 7/4/18
เช้า 9.00-11.30 บ่าย13.00-15.30
กระดาน5 กระดาน6
WG นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
MAIHA สโรชา ยูฮันเงาะ สโรชา ยูฮันเงาะ
มึน นภสร สุพรรณรัตน์ นภสร สุพรรณรัตน์
PB สุมัตรา หมัดละ สุมัตรา หมัดละ
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
ชื่อทีม อาทิตย์ 8/4/18
เช้า 9.00-11.30 บ่าย 13.00-15.30
กระดาน7 กระดาน8
WG ภูริชญา โสลันดา ภูริชญา โสลันดา
GO Wise อรุณกร ประทุมวัน อรุณกร ประทุมวัน
ยูริ&เมิร์ธ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
MAIHA สโรชา ยูฮันเงาะ สโรชา ยูฮันเงาะ
มึน ญาณกร อนุศิริ ญาณกร อนุศิริ
PB อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล
Maiko ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา ด.ญ. ภิญญาดา ศรอารา
Amaz ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว ริบะคา    วงศ์ชูแก้ว
Go Squared Lady จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
GoGo นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล