ประกาศการวางมือ

ไทยแลนด์โกะลีก 2018

ครั้งที่ 8 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 แข่งขันวันสุดท้าย - มอบรางวัล พิธีปิดการแข่งขัน
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
17 Amaz 1 257 ญาณวุฒิ อามุตตาภรณ์
17 Amaz 2 10 กิตติพงค์  วงศ์ถาวราวัฒน์
17 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
17 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
17 Amaz 5 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
17 Amaz 6 290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์
17 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
17 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 
17 IQ UP 2 579 ดช พชร เทศวัง
17 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
17 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
17 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
17 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
17 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
17 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
17 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
17 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
17 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ
17 HM 7 403 ธเนศ เชื้อบุพผา
17 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
17 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
17 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
17 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
17 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
17 Happy Genius 6 632 อานันท์ รอดประเสริฐ
17 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
17 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
17 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร
17 TL 4 577 วศินภัทร โตมงคล
17 TL 5 619 ชัยนันท์ จีระศิริ 
17 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
17 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
17 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์
17 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
17 Evolution 5 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
17 Evolution 6 222 นล พลูวังกาญจน์ 
17 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
17 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
17 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
17 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
17 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
17 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
17 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
17 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
17 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
17 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
17 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
17 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
17 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
17 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
17 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
17 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
17 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
17 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
17 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
17 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
17 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
17 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
17 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
17 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
17 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
17 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
17 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา
         
         
กระดาน ตัดสิน (10.-30 - 13.00 น.)
18 Amaz 1 257 ญาณวุฒิ อามุตตาภรณ์
18 Amaz 2 10 กิตติพงค์  วงศ์ถาวราวัฒน์
18 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
18 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
18 Amaz 5 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
18 Amaz 6 290 โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์
18 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
18 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 
18 IQ UP 2 579 ดช พชร เทศวัง
18 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
18 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
18 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
18 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
18 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
18 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
18 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
18 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
18 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ
18 HM 7 403 ธเนศ เชื้อบุพผา
18 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
18 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
18 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
18 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
18 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
18 Happy Genius 6 632 อานันท์ รอดประเสริฐ
18 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
18 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
18 TL 3 619 ชัยนันท์ จีระศิริ 
18 TL 4 577 วศินภัทร โตมงคล
18 TL 5 559 ปัญญกร เหมรัตนากร
18 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
18 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
18 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์
18 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
18 Evolution 5 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
18 Evolution 6 222 นล พลูวังกาญจน์ 
18 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
18 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
18 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
18 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
18 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
18 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
18 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
18 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
18 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
18 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
18 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
18 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
18 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
18 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
18 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
18 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
18 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
18 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
18 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
18 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
18 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
18 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
18 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
18 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
18 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
18 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
18 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา


ครั้งที่ 7 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
13 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย
13 Amaz 2 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
13 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
13 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
13 Amaz 5 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
13 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล
13 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
13 IQ UP 1 579 ดช พชร เทศวัง
13 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม
13 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
13 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
13 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
13 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
13 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
13 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
13 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
13 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
13 HM 6 486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 
13 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล
13 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
13 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
13 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
13 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
13 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
13 Happy Genius 6 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
13 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
13 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
13 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร
13 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง 
13 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
13 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
13 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์
13 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
13 Evolution 5 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
13 Evolution 6 222 นล พลูวังกาญจน์ 
13 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
13 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
13 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
13 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
13 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
13 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
13 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
13 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
13 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
13 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
13 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
13 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
13 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
13 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
13 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
13 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
13 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
13 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
13 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
13 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
13 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
13 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
13 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
13 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
13 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
13 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
13 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา
         
         
บ่าย (13.00 - 15.30 น.)
14 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย
14 Amaz 2 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
14 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
14 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
14 Amaz 5 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
14 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล
14 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
14 IQ UP 1 579 ดช พชร เทศวัง
14 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม
14 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
14 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
14 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
14 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
14 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
14 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
14 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
14 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
14 HM 6 486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 
14 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล
14 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
14 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
14 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
14 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
14 Happy Genius 5 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
14 Happy Genius 6 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
14 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
14 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
14 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร
14 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง 
14 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
14 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
14 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์
14 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
14 Evolution 5 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
14 Evolution 6 222 นล พลูวังกาญจน์ 
14 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
14 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
14 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
14 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
14 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
14 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
14 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
14 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
14 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
14 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
14 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
14 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
14 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
14 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
14 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
14 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
14 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
14 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
14 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
14 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
14 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
14 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
14 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
14 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
14 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
14 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
14 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา
         
ครั้งที่ 8 อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2561 
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
15 Amaz 1 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
15 Amaz 2 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
15 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
15 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
15 Amaz 5 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย
15 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล
15 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
15 IQ UP 1 579 ดช พชร เทศวัง
15 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม
15 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
15 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
15 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
15 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
15 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
15 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
15 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
15 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
15 HM 6 486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 
15 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล
15 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
15 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
15 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
15 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
15 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
15 Happy Genius 6 632 อานันท์ รอดประเสริฐ
15 Happy Genius 7 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
15 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
15 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
15 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร
15 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง 
15 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
15 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
15 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
15 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
15 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์ 
15 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
15 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
15 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
15 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
15 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
15 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
15 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
15 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
15 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
15 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
15 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
15 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
15 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
15 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
15 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
15 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
15 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
15 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
15 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
15 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
15 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
15 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
15 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
15 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
15 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
15 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
15 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา
บ่าย (13.00 - 15.30 น.)
16 Amaz 1 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร
16 Amaz 2 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
16 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง
16 Amaz 4 610 ด.ญ. ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์
16 Amaz 5 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย
16 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล
16 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว
16 IQ UP 1 579 ดช พชร เทศวัง
16 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม
16 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 
16 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน 
16 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์
16 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
16 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 
16 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
16 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา
16 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
16 HM 6 486 ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 
16 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล
16 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)
16 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร 
16 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 
16 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร
16 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
16 Happy Genius 6 632 อานันท์ รอดประเสริฐ
16 Happy Genius 7 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
16 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
16 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน 
16 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร
16 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง 
16 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน
16 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา
16 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 
16 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล
16 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์ 
16 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด
16 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ
16 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์
16 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร
16 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน
16 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์
16 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก
16 KPS 1 143 กมล สันติพจนา
16 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
16 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
16 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา
16 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
16 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ
16 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร
16 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
16 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
16 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง
16 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
16 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
16 Go Squared 6 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ
16 Go Squared 7 669 ด.ญ.อัยย์ โศภนกิจ
16 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
16 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao 
16 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
16 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์
16 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา
16 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา




ครั้งที่ 5 เสาร์ 21 เมษายน 2561 
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
9 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
9 Amaz 2 257 ญาณวุฒิ  อาตาภรณ์  
9 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
9 Amaz 4 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์  
9 Amaz 5 7 กิตติพงค์  วงค์ถาววัฒน์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
9 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
9 Amaz 7 290 โรเบิร์ต  จิณโณ ไพมาร์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
9 Amaz 8 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
9 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
9 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
9 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
9 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
9 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
9 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
9 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
9 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
9 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
9 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
9 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
9 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
9 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
9 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
9 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
9 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
9 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
9 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
9 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน   
9 TL 3 619 ชัยนันท์ จีระศิริ   
9 TL 4 577 วศินภัทร โตมงคล  
9 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน  
9 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
9 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
9 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
9 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ1,2,3
9 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
9 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
9 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
9 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
9 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
9 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
9 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
9 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
9 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
9 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
9 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
9 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
9 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
9 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
9 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
9 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
9 Go Squared 3 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ  
9 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
9 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
9 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
9 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
9 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
9 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
9 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
9 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
บ่าย (13.00 - 15.30 น.)
10 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
10 Amaz 2 257 ญาณวุฒิ  อาตาภรณ์  
10 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
10 Amaz 4 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์  
10 Amaz 5 7 กิตติพงค์  วงค์ถาววัฒน์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
10 Amaz 6 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
10 Amaz 7 290 โรเบิร์ต  จิณโณ ไพมาร์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
10 Amaz 8 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
10 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
10 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
10 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
10 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
10 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
10 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
10 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
10 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
10 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
10 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
10 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
10 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
10 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
10 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
10 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
10 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
10 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
10 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
10 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน  
10 TL 3 599 ปัญญกร เหมรัตนากร  
10 TL 4 577 วศินภัทร โตมงคล  
10 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน  
10 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
10 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
10 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
10 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
10 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
10 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
10 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
10 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
10 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
10 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
10 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
10 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
10 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
10 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
10 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
10 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
10 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
10 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
10 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
10 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
10 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
10 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
10 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
10 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
10 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
10 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
10 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
10 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
10 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
           
ครั้งที่ 6 อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
11 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
11 Amaz 2 7 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์  
11 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
11 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
11 Amaz 5 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
11 Amaz 6 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
11 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
11 Amaz 8 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
11 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
11 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
11 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
11 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
11 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
11 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
11 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
11 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
11 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
11 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
11 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
11 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
11 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
11 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
11 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
11 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
11 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
11 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน   
11 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
11 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
11 Evolution 1 222 นล พลูวังกาญจน์   
11 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
11 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
11 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
11 Evolution 5 458 ณัฐพล ชุนประสาน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
11 Evolution 6 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3,4
11 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
11 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
11 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
11 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
11 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
11 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
11 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
11 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
11 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
11 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
11 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
11 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
11 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
11 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
11 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
11 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
11 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
11 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
11 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
11 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
11 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
11 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
11 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
11 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
11 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
บ่าย (13.00 - 15.30 น.)
12 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
12 Amaz 2 7 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์  
12 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
12 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
12 Amaz 5 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
12 Amaz 6 76 ทบไชยทง  ไชยสุนทร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
12 Amaz 7 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
12 Amaz 8 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
12 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
12 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
12 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
12 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
12 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
12 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
12 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
12 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
12 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
12 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
12 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
12 HM 7 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
12 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
12 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
12 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
12 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
12 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
12 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
12 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน   
12 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
12 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
12 Evolution 1 222 นล พลูวังกาญจน์   
12 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
12 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
12 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
12 Evolution 5 458 ณัฐพล ชุนประสาน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
12 Evolution 6 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3,4
12 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
12 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
12 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
12 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
12 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
12 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
12 Warlord 7 264 ศุภสิทธิ์ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
12 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
12 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
12 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
12 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
12 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
12 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
12 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
12 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
12 Go Squared 2 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์  
12 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
12 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
12 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
12 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
12 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
12 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
12 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
12 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
12 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4




ครั้งที่ 3 เสาร์ 7 เมษายน 2561
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
5 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
5 Amaz 2 257 ญาณวุฒิ  อามุตตาภรณ์  
5 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
5 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
5 Amaz 5 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
5 Amaz 6 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
5 Amaz 7 572 เจนพจน์  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
5 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
5 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
5 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
5 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
5 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
5 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
5 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
5 HM 3 403 ธเนศ เชื้อบุปผา  
5 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
5 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
5 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
5 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
5 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
5 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
5 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
5 Happy Genius 5 632 อานันท์ รอดประเสริฐ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
5 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
5 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
5 TL 2 619 ชัยนันท์ จีระศิริ  
5 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
5 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
5 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน  
5 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
5 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
5 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
5 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
5 Evolution 6 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3,4
5 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
5 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
5 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
5 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
5 Warlord 5 264 ศุภสิทธิ์​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
5 Warlord 6 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
5 Warlord 7 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
5 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
5 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
5 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
5 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
5 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
5 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
5 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
5 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
5 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
5 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
5 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
5 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
5 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
5 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
5 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
5 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
5 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
5 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
6 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
6 Amaz 2 257 ญาณวุฒิ  อามุตตาภรณ์  
6 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
6 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
6 Amaz 5 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
6 Amaz 6 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3
6 Amaz 7 572 เจนพจน์  อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
6 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
6 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
6 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
6 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
6 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
6 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
6 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
6 HM 3 403 ธเนศ เชื้อบุปผา  
6 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
6 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
6 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
6 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
6 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
6 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
6 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
6 Happy Genius 5 632 อานันท์ รอดประเสริฐ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
6 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
6 TL 2 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
6 TL 3 577 วศินภัทร โตมงคล  
6 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง   
6 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน  
6 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
6 Evolution 3 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
6 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
6 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
6 Evolution 6 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3,4
6 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
6 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
6 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
6 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
6 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
6 Warlord 6 264 ศุภสิทธิ​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
6 Warlord 7 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
6 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
6 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
6 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
6 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
6 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
6 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
6 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
6 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
6 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
6 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
6 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
6 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
6 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
6 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
6 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
6 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
6 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
6 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4

ครั้งที่ 4 อาทิตย์ 8 เมษายน 2561
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
7 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
7 Amaz 2 7 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์  
7 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
7 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
7 Amaz 5 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
7 Amaz 6 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
7 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
7 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
7 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
7 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
7 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
7 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
7 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
7 HM 3 403 ธเนศ เชื้อบุปผา  
7 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
7 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
7 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
7 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
7 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
7 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
7 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
7 Happy Genius 5 632 อานันท์ รอดประเสริฐ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
7 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
7 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์   
7 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน   
7 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
7 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
7 Evolution 1 458 ณัฐพล ชุนประสาน  
7 Evolution 2 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
7 Evolution 3 147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย  
7 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
7 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
7 Evolution 6 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
7 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
7 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
7 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
7 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
7 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
7 Warlord 6 264 ศุภ​ศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
7 Warlord 7 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
7 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
7 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
7 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
7 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
7 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
7 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
7 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
7 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
7 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
7 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
7 Go Squared 4 669 ด.ญ.อัยย์  โศภนกิจ  
7 Go Squared 5 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
7 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
7 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
7 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
7 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
7 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
7 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
8 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
8 Amaz 2 7 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์  
8 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
8 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
8 Amaz 5 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
8 Amaz 6 340 ริบะคา     วงศ์ชูแก้ว สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
8 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
8 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
8 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
8 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
8 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
8 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
8 HM 2 349 ตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์   
8 HM 3 403 ธเนศ เชื้อบุปผา  
8 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
8 HM 5 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ สำรองฉุกฉินโต๊ะ 1,2
8 HM 6 466 นันทวัฒน์  พระไตรยะ  สำรองฉุกฉินโต๊ะ 3,4
8 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
8 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
8 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
8 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
8 Happy Genius 5 632 อานันท์ รอดประเสริฐ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
8 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
8 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
8 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน  
8 TL 3 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
8 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง   
8 Evolution 1 222 นล พลูวังกาญจน์   
8 Evolution 2 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
8 Evolution 3 147 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย  
8 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
8 Evolution 5 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2,3,4
8 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
8 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
8 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
8 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
8 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 2
8 Warlord 6 264 ศุภ​ศิต​ กุมจันทึก สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
8 Warlord 7 437 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1
8 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
8 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
8 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
8 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
8 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
8 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 3
8 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4
8 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
8 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
8 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
8 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
8 Go Squared 5 669 ด.ญ.อัยย์  โศภนกิจ สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2,3,4
8 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
8 Go House 2 A5  Mr.Guan Tao   
8 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
8 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
8 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 1,2
8 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองฉุกเฉินโต๊ะ 4




ครั้งที่ 1 เสาร์ 3 มีนาคม 2561
กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ  
1 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
1 Amaz 2 290 โรเบิร์ต จิณโณไพมาร์  
1 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
1 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
1 Amaz 5 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล สำรองโต๊ะ1,2,3
1 Amaz 6 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองโต๊ะ4
1 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
1 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
1 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
1 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
1 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองโต๊ะ1,2,3,4
1 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
1 HM 2 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  
1 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
1 HM 4 466 นันทวัฒน์ พระไตรยะ  
1 HM 5 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองโต๊ะ1,2,3,4
1 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
1 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
1 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
1 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
1 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม สำรองโต๊ะ2
1 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองโต๊ะ3
1 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
1 TL 2 619 ชัยนันท์ จีระศิริ  
1 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
1 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
1 Evolution 1 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
1 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
1 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
1 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
1 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองโต๊ะ1,2,3,4
1 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
1 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
1 Warlord 3 473 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  
1 Warlord 4 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก  
1 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน​  สำรองโต๊ะ1
1 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
1 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
1 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
1 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
1 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองโต๊ะ1 ,2 
1 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองโต๊ะ3
1 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองโต๊ะ4
1 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
1 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
1 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
1 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
1 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรต สำรองโต๊ะ3
1 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
1 Go House 2 A  Mr.Guan Tao   
1 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
1 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
1 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองโต๊ะ1, 2
1 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองโต๊ะ4
2 Amaz 1 167 บุญไวท์ อังสุโวทัย  
2 Amaz 2 290 โรเบิร์ต จิณโณไพมาร์  
2 Amaz 3 251 บวร ปานกลาง  
2 Amaz 4 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์  
2 Amaz 5 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล สำรองโต๊ะ1,2,3
2 Amaz 6 572 เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ สำรองโต๊ะ4
2 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
2 IQ UP 2 A2 จุงยอบ คิม  
2 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
2 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
2 IQ UP 5 579 ดช พชร เทศวัง สำรองโต๊ะ1,2,3,4
2 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
2 HM 2 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  
2 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
2 HM 4 549 ชนาธิป อาจอาษา  
2 HM 5 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองโต๊ะ1,2,3,4
2 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
2 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
2 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
2 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
2 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม สำรองโต๊ะ2
2 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองโต๊ะ3
2 TL 1 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์  
2 TL 2 24 ลภณ จิรโศภิน  
2 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  
2 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง  
2 Evolution 1 95 นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย   
2 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
2 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
2 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล  
2 Evolution 5 222 นล พลูวังกาญจน์  สำรองโต๊ะ1,2,3,4
2 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
2 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
2 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธ์  
2 Warlord 4 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก  
2 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน​  สำรองโต๊ะ2
2 Warlord 6 437 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์​  สำรองโต๊ะ3
2 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
2 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
2 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
2 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
2 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองโต๊ะ 1 ,2 
2 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองโต๊ะ3
2 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองโต๊ะ4
2 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
2 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
2 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
2 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
2 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรต สำรองโต๊ะ3
2 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
2 Go House 2 A Mr.Guan Tao   
2 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
2 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
2 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองโต๊ะ1, 2
2 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองโต๊ะ4
ครั้งที่ 2 อาทิตย์ 4 มีนาคม 2561
3 Amaz 1 167 บุญไวท์    อังสุโวทัย  
3 Amaz 2 7 กิตติพงค์  วงศ์ถาวราวัฒน์   
3 Amaz 3 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล  
3 Amaz 4 572 เจนพจน์   อภิเรืองพิทักษ์  
3 Amaz 5 340 ริบะคา       วงศ์ชูแก้ว สำรองโต๊ะ1
3 Amaz 6 257 ญาณวุฒิ    อามุตตาภรณ์  สำรองโต๊ะ2
3 Amaz 7 76 ทบไชยทง ไชยสุนทร สำรองโต๊ะ3
3 Amaz 8 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองโต๊ะ4
3 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
3 IQ UP 2 579 ดช พชร เทศวัง  
3 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
3 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
3 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ สำรองโต๊ะ1,2,3,4
3 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
3 HM 2 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  
3 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
3 HM 4 466 นันทวัฒน์ พระไตรยะ  
3 HM 5 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองโต๊ะ1,2,3,4
3 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
3 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
3 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
3 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
3 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม สำรองโต๊ะ2
3 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองโต๊ะ3
3 TL 1 559 ปัญญกร เหมรัตนากร   
3 TL 2 577 วศินภัทร โตมงคล   
3 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ   
3 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง   
3 Evolution 1 222 นล พลูวังกาญจน์  
3 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
3 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
3 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล   
3 Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย สำรองโต๊ะ1,2,3,4
3 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
3 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
3 Warlord 3 473 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์  
3 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
3 Warlord 5 41 ชยพล​ พันธเสน​  สำรองโต๊ะ​1
3 Warlord 6 264 ศุภศิต​ กุมจันทึก​  สำรองโต๊ะ4
3 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
3 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
3 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
3 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
3 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองโต๊ะ 1 ,2 
3 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองโต๊ะ3
3 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองโต๊ะ4
3 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
3 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
3 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
3 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
3 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรต สำรองโต๊ะ3
3 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
3 Go House 2 A  Mr.Guan Tao   
3 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
3 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
3 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองโต๊ะ1, 2
3 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองโต๊ะ4
4 Amaz 1 167 บุญไวท์    อังสุโวทัย  
4 Amaz 2 7 กิตติพงค์  วงศ์ถาวราวัฒน์   
4 Amaz 3 116 ธนวัสส์     ก่อตระกูล  
4 Amaz 4 572 เจนพจน์   อภิเรืองพิทักษ์  
4 Amaz 5 340 ริบะคา       วงศ์ชูแก้ว สำรองโต๊ะ1
4 Amaz 6 257 ญาณวุฒิ    อามุตตาภรณ์  สำรองโต๊ะ2
4 Amaz 7 76 ทบไชยทง ไชยสุนทร สำรองโต๊ะ3
4 Amaz 8 610 ด.ญ.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ สำรองโต๊ะ4
4 IQ UP 1 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   
4 IQ UP 2 579 ดช พชร เทศวัง  
4 IQ UP 3 528 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล   
4 IQ UP 4 525 สิริเทพ เฉิน   
4 IQ UP 5 576 ดช พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ สำรองโต๊ะ1,2,3,4
4 HM 1 342 พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ  
4 HM 2 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  
4 HM 3 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว  
4 HM 4 466 นันทวัฒน์ พระไตรยะ  
4 HM 5 546 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล สำรองโต๊ะ1,2,3,4
4 Happy Genius 1 150 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน)  
4 Happy Genius 2 152 เอก ชูโชติถาวร   
4 Happy Genius 3 582 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
4 Happy Genius 4 443 ธนวัต เตชะถาวร  
4 Happy Genius 5 601 ดช ศิรสิทธิ์  เศวตกิติธรรม สำรองโต๊ะ2
4 Happy Genius 6 625 ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา สำรองโต๊ะ3
4 TL 1 559 ปัญญกร เหมรัตนากร  
4 TL 2 577 วศินภัทร โตมงคล   
4 TL 3 562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ   
4 TL 4 613 เผยเจีย เจิ้ง   
4 Evolution 1 222 นล พลูวังกาญจน์  
4 Evolution 2 112 สมโชค ลิ่มศิลา  
4 Evolution 3 285 ฉลองชัย จงชัยเดชวงศ์  
4 Evolution 4 662 สุพิเศษ ศศิวิมล   
4 Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย สำรองโต๊ะ1,2,3,4
4 Warlord 1 461 กัมปนาท​ บุญรอด  
4 Warlord 2 217 ศิริชัย​ เอมใจ  
4 Warlord 3 11 ศุภพงษ์​ วานิชพงษ์พันธุ์  
4 Warlord 4 284 รัชชานนท์​ โตยะบุตร  
4 Warlord 5 476 รุ่งศักดิ์​ โรจนาภรณ์​  สำรองโต๊ะ​1, 2
4 KPS 1 143 กมล สันติพจนา  
4 KPS 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  
4 KPS 3 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า  
4 KPS 4 471 ศุภชัย จันทา  
4 KPS 5 535 เศษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ สำรองโต๊ะ1 ,2 
4 KPS 6 304 ทักษ์ดนัย  ธาราวรรณ สำรองโต๊ะ3
4 KPS 7 446 นทกฤช อัสสมกร สำรองโต๊ะ4
4 Go Squared 1 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว  
4 Go Squared 2 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์  
4 Go Squared 3 567 สุวิจักขณ์ บางม่วง  
4 Go Squared 4 597 ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์  
4 Go Squared 5 223 วริศ แจ่มขจรเกียรต สำรองโต๊ะ3
4 Go House 1 61 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  
4 Go House 2 A  Mr.Guan Tao   
4 Go House 3 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา  
4 Go House 4 303 มติมันต์ ภัทรปกรณ์  
4 Go House 5 192 ดนัย สุวัชรา สำรองโต๊ะ1, 2
4 Go House 6 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา สำรองโต๊ะ4