ตาราง เวลาการแข่งขัน

ตารางวันแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2018 และ การแข่งขันลีกหมากล้อม สำหรับผู้หญิง 2018

สนามแข่งขัน CP Tower ชั้น 11 ห้อง A1111 / B1111


วันแข่งขันปกติ
แข่งขันรอบแรก 09.00 - 11.30น.
แข่งขันรอบสอง 13.00 - 15.30น.

วันสุดท้ายของการแข่งขัน "พิธีปิด" 26/05/18 
แข่งขันรอบแรก 07.-30 - 10.00น.
แข่งขันรอบสอง 10.30 - 13.00น.
ช่วงเวลาพิธีการปิดมอบรางวัล 14.30-15.30น.


มีนาคม
ครั้ง 1   เสาร์     03/03/18 แข่งขันวันแรก+พิธีเปิด(ช่วงเวลาพิธีการ13.00-14.00น.)
ครั้ง 2   อาทิตย์ 04/03/18

เมษายน
ครั้ง 3   เสาร์     07/04/18
ครั้ง 4   อาทิตย์ 08/04/18
ครั้ง 5   เสาร์     21/04/18
ครั้ง 6   อาทิตย์ 22/04/18

พฤษภาคม
ครั้ง 7   เสาร์     05/05/18
ครั้ง 8   อาทิตย์ 06/05/18
ครั้ง 9   เสาร์     26/05/18 (แข่งขันวันสุดท้าย+พิธีปิด มอบรางวัล(ช่วงเวลาพิธีการ 13.30-14.00น.)
ระยะเวลาแข่งขันตั้งแต่ 03/03/18 - 26/05/18   รวมวันแข่งขัน 9วัน 


Thailand Go League 2018
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amaz 1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
IQ UP 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
HM 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
Happy Genius 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
TL 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
Evolution 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
Warlord 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
KPS 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
Go Squared 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
Go House 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  
Thailand Women Go League 2018
ชื่อทีม B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WG 1   9 8 7 6 5 4 3 2 1
Go Wise 2 9   7 6 5 4 3 2 1 8
ยูริ แอนด์ เมิร์ธ 3 8 7   5 4 3 2 1 9 6
Maiha 4 7 6 5   3 2 1 9 8 4
มึน 5 6 5 4 3   1 9 8 7 2
BP 6 5 4 3 2 1   8 7 6 9
Maiko 7 4 3 2 1 9 8   6 5 7
Amaz 8 3 2 1 9 8 7 6   4 5
Go Squared Lady 9 2 1 9 8 7 6 5 4   3
Go Go 10 1 8 6 4 2 9 7 5 3  


  ลีกหลัก   ลีกหญิง
3 มี.ค.61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 1           
กระดาน 1 Amaz Go House   WG Go Go
9.00-11.30 IQ UP Go Squared   Go Wise Go Squared Lady
  HM KPS   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Amaz
  Happy Genius Warlord   Maiha Maiko
  TL Evolution   มึน BP
           
กระดาน 2 Amaz Go Squared   WG Go Squared Lady
14.00-16.30 IQ UP KPS   Go Wise Amaz
  HM Warlord   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Maiko
  Happy Genius  Evolution   Maiha BP
  TL Go House   มึน Go Go
  ลีกหลัก   ลีกหญิง
4 มี.ค. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 2           
กระดาน 3 Amaz KPS   WG Amaz
9.00-11.30 IQ UP Warlord   Go Wise Maiko
  HM Evolution   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ BP
  Happy Genius  TL   Maiha มึน
  Go Squared Go House   Go Squared Lady Go Go
           
กระดาน 4 Amaz Warlord   WG Maiko
13.00-15.30 IQ UP Evolution   Go Wise BP
  HM TL   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ มึน
  Happy Genius Go House   Maiha Go Go
  KPS Go Squared   Amaz Go Squared Lady
           

  ลีกหลัก   ลีกหญิง
7 เม.ย. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 3           
กระดาน 5 Amaz Evolution   WG BP
9.00-11.30 IQ UP TL   Go Wise มึน
  HM Happy Genius   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Maiha
  Warlord Go Squared   Maiko Go Squared Lady
  KPS Go House   Go Go Amaz
           
กระดาน 6 Amaz TL   WG มึน
13.00-15.30 IQ UP Happy Genius   Go Wise Maiha
  HM Go House   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Go Go
  Evolution Go Squared   BP Go Squared Lady
  Warlord KPS   Maiko Amaz
           
           
  ลีกหลัก   ลีกหญิง
8 เม.ย. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 4          
กระดาน 7 Amaz Happy Genius   WG Maiha
9.00-11.30 IQ UP HM   Go Wise ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  TL Go Squared   มึน Go Squared Lady
  Evolution KPS   BP Amaz
  Warlord Go House   Go Go Maiko
           
กระดาน 8 Amaz HM   WG ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
13.00-15.30 IQ UP Go House   Go Wise Go Go
  Happy Genius Go Squared   Maiha Go Squared Lady
  TL KPS   มึน Amaz
  Evolution Warlord   BP  Maiko
           

เสาร์ ลีกหลัก   ลีกหญิง
21 เม.ย. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 5          
กระดาน 9 Amaz IQ UP   WG Go Wise
9.00-11.30 HM Go Squared   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Go Squared Lady
  Happy Genius KPS   Maiha Amaz
  TL Warlord   มึน Maiko
  Evolution Go House   BP Go Go
           
  เมื่อครบ 9 ดานแรก สำหรับ9กระดานหลัง จะพบกับทีมเดิมโดยสลับสีในการถือหมาก
           
กระดาน 10 Go House Amaz   Go Go WG
13.00-15.30 Go Squared IQ UP   Go Squared Lady Go Wise
  KPS HM   Amaz ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  Warlord Happy Genius   Maiko Maiha
  Evolution TL   BP มึน
           
อาทิตย์ ลีกหลัก   ลีกหญิง
22 เม.ย. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 6 Go Squared Amaz   Go Squared Lady WG
กระดาน 11 KPS IQ UP   Amaz Go Wise
9.00-11.30 Warlord HM   Maiko ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  Evolution Happy Genius    BP Maiha
  Go House TL   Go Go มึน
           
กระดาน 12 KPS Amaz   Amaz WG
13.00-15.30 Warlord IQ UP   Maiko Go Wise
  Evolution HM   BP ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  TL Happy Genius    มึน Maiha
  Go House Go Squared   Go Go Go Squared Lady
           
เสาร์ ลีกหลัก   ลีกหญิง
5 พ.ค. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 7 Warlord Amaz   Maiko WG
กระดาน 13 Evolution IQ UP   BP Go Wise
9.00-11.30 TL HM   มึน ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  Go House Happy Genius   Go Go Maiha
  Go Squared KPS   Go Squared Lady Amaz
           
กระดาน 14 Evolution Amaz   BP WG
13.00-15.30 TL IQ UP   มึน Go Wise
  Happy Genius HM   Maiha ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  Go Squared Warlord   Go Squared Lady Maiko
  Go House KPS   Amaz Go Go
           
อาทิตย์ ลีกหลัก   ลีกหญิง
6 พ.ค. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 8 TL Amaz   มึน WG
กระดาน 15 Happy Genius IQ UP   Maiha Go Wise
9.00-11.30 Go House HM   Go Go ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  Go Squared Evolution   Go Squared Lady BP
  KPS Warlord   Amaz Maiko
           
กระดาน 16 Happy Genius Amaz   Maiha WG
13.00-15.30 HM IQ UP   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ Go Wise
  Go Squared TL   Go Squared Lady มึน
  KPS Evolution   Amaz BP
  Go House Warlord   Maiko Go Go
           
เสาร์ ลีกหลัก   ลีกหญิง
26 พ.ค. 61 หมากดำ หมากขาว   หมากดำ หมากขาว
Day 9 HM Amaz   ยูริ แอนด์ เมิร์ธ WG
กระดาน 17 Go House IQ UP   Go Go Go Wise
7.30-10.00 Go Squared Happy Genius   Go Squared Lady Maiha
  KPS TL   Amaz มึน
  Warlord Evolution   Maiko BP 
           
กระดาน 18 IQ UP Amaz   Go Wise WG
10.30-13.00 Go Squared HM   Go Squared Lady ยูริ แอนด์ เมิร์ธ
  KPS Happy Genius   Amaz Maiha
  Warlord TL   Maiko มึน
  Go House Evolution   Go Go BP
           

หมายเหตุ  วันสุดท้ายของการแข่งขัน พิธีปิดมอบรางวัลในช่วง 13.30 - 14.00 น. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561