ผลการแข่งขัน


แช้มป์รายการแข่งขัน Coke Go Championship 2017  
นายกมล สันติพจนา


กลุ่มผู้ชนะ
ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  A ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ I ลภณ จิรโศภิน M ณัฐกฤษณ์ O ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ B ลภณ จิรโศภิน
ลภณ จิรโศภิน
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์  C ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ J ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
ธนพล เตียวัฒนานนท์
กมล สันติพจนา  D กมล สันติพจนา
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ E ฤทธิ เบญจฤทธิ์ K ฤทธิ   เบญจฤทธิ์ N วิชญ์ฤทธิ์       คฤหวาณิช
สุวิจักขณ์ บางม่วง
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ  F ณัฐวัชร์ พ่อค้า
ณัฐวัชร พ่อค้า
พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ G วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช L วิชญ์ฤทธิ์      คฤหวาณิช
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ปริวรรต สำเภาแก้ว  H ปริวรรต สำเภาแก้ว
อมรธิษณ์       ปิยะจีราวัฒน์กลุ่มผู้แพ้
ชื่อ   รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A วีระยุทธ      ศรีเพ็ชร ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีสินทร์      โชติกพงศ์ พีรพัฒน์           เพิ่มสุวรรณเจริญ พีรพัฒน์        เพิ่มสุวรรณเจริญ กมล สันติพจนา
B ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
C ธนพล           เตียวัฒนานนท์ ธนพล เตียวัฒนานนท์
D พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
E สุวิจักขณ์   บางม่วง ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ พีรพัฒน์         เพิ่มสุวรรณเจริญ
F ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
G พีรพัฒน์    เพิ่มสุวรรณเจริญ พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
H อมรธิษณ์     ปิยะจีราวัฒน์
O วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
I ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ กมล               สันติพจนา กมล สันติพจนา กมล สันติพจนา
J กมล สันติพจนา
K ณัฐวัชร์ พ่อค้า ปริวรรต       สำเภาแก้ว
L ปริวรรต สำเภาแก้ว
M ลภณ ฤทธิ เบญจฤทธิ์
N ฤทธิ เบญจฤทธิ์

รอบที่ 7
ณัฐกฤษณ์       เตชะอำนวยวิทย์ กมล สันติพจนา
กมล สันติพจนา


รอบที่ 8
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ กมล สันติพจนา
กมล สันติพจนา


คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1 
กมล สันติพจนา กมล สันติพจนา
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ


คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2 
กมล สันติพจนา วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ


คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3 
กมล สันติพจนา กมล สันติพจนา
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณUpdate 9.9.17