Coke Go Championship 2017

การแข่งขัน Coke Go Championship 2017 

  • ระบบการแข่งขัน ใช้ระบบDouble Eliminationโดยเชิญนักหมากล้อมไทยที่มีการจัดอันดับที่ดีที่สุด 8 คน โดยดูจากคะแนนจินโป๋ที่รวบรวมผลการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และแข่งขันคัด...

  • แช้มป์รายการแข่งขัน Coke Go Championship 2017นายกมล สันติพจนา กลุ่มผู้ชนะ ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ A ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ I ล...

  • 29 กรกฏาคม – 9 กันยายน 2560 29 กรกฏาคม 2560 พิธีเปิดพร้อมการแข่งขันวันแรก ณ โรงแรมฯ รายชื่อนักกีฬาร่วมการแข่งขันรายการ Coke Go Championship 2017 ลำดับ รายชื่อนักกีฬา ลำดับดั้งเล...