R5 T4 Warlord VS IQUp

R5 T4 Warlord VS IQUp

[11-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ 1 ดั้ง (Black) vs. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3 ดั้ง (White) 

Black Move 133-139