R3 T4 Warlord VS GoSquared

R3 T4 Warlord VS GoSquared

[05-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ 1 ดั้ง (Black) vs. วริศ แจ่มขจรเกียรติ 3 ดั้ง (White) 

Black Move 81