รางวัลรายบุคคล

28 พฤษภาคม 2560

รางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
1 NECWARLORD 264 นายศุภศิต กุมจันทึก 3
2 ลอริอัล KPS 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 6
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน 9
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 10 กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 4
5 ซีพีเอฟ GO House 373 นายนทีธร บลอมฟิลด์ 8
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 11
7 Miku Duke 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 16
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ 14
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 9
10 เนสท์เล่ Go Squared 180 นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 15
11 TC Rayong Evolution 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล) 0
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 143 นายกมล สันติพจนา 17
         
รางวัลรองแม่ทัพยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
1 NECWARLORD 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ 0
2 ลอริอัล KPS 371 ศุภชัย จันทา 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 2
5 ซีพีเอฟ GO House A4 Mr.Yang Yu Xiang 17
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 9
7 Miku Duke A1 mr. fei qi 19
8 ทรู คอร์ป IQ-UP A2 นายจุงฮยอบ คิม 18
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 274 ณภัทร พนมมรพานิช 11
10 เนสท์เล่ Go Squared 225 นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 14
11 TC Rayong Evolution 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) 2
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 9
         
รางวัลเสนาธิการยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
1 NECWARLORD 461 นายกัมปนาท บุญรอด 6
2 ลอริอัล KPS 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 5
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 152 นาย เอก ชูโชติถาวร 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 251 บวร ปานกลาง 2
5 ซีพีเอฟ GO House 61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 14
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย 10
7 Miku Duke 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร 15
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 24 นายลภณ จิรโศภิน 11
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 162 ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ 10
10 เนสท์เล่ Go Squared 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว 13
11 TC Rayong Evolution 122 นายทีปกร กลางประพันธ์(บั๊ม) 0
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 17
         
รางวัลทัพหลังยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
1 NECWARLORD 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ 8
2 ลอริอัล KPS 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 16
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 134 น.พ. วิญญ์ จินะณรงค์ 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 76 ทบไชยทง ไชยสุนทร 0
5 ซีพีเอฟ GO House 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 18
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 35 คุณากร กสิกิจนำชัย 2
7 Miku Duke 526 นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 12
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 549 ชนาธิป อาจอาษา 5
10 เนสท์เล่ Go Squared 223 นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ 9
11 TC Rayong Evolution 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่) 4
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ 8
         
รางวัลตัวสำรองยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
1 NECWARLORD 42 นายชยพล พันธเสน 3
1 NECWARLORD 437 นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 11
1 NECWARLORD 284 นายรัชชานนท์ โตยะบุตร 3
2 ลอริอัล KPS 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 9
2 ลอริอัล KPS 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 12
2 ลอริอัล KPS 306 ไวชยันต์ ยูระทัย 0
2 ลอริอัล KPS 558 ยลดา น้าวิไลเจริญ 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 6
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 116 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 82 ประวัติ นิกรพงษ์สิน 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) 2
5 ซีพีเอฟ GO House 303 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 0
5 ซีพีเอฟ GO House 442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 0
5 ซีพีเอฟ GO House 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา 0
5 ซีพีเอฟ GO House 192 นายดนัย สุวัชรา 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว 6
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 620 ชัยเฉลิม จีระศิริ 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 619 ชัยนันท์ จีระศิริ 0
7 Miku Duke 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1
7 Miku Duke 546 นายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 0
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 528 นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 6
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 559 นายปัญญกร เหมรัตนากร 4
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 399 น.ส.ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 0
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 577 ด.ช.วศินภัทร์ โตมงคล 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 547 วิษณุ สวัสดีสุข 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 585 พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 616 คริษฐ์ เอกบวรภาค 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 621 พรสินี สุขชื่นฤทัย 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง 2
10 เนสท์เล่ Go Squared 576 ด.ช.พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 3
10 เนสท์เล่ Go Squared 34 นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตรา 0
11 TC Rayong Evolution 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) 3
11 TC Rayong Evolution 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) 1
11 TC Rayong Evolution 476 นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก) 0
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี 2
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 403 นายธเนศ เชื้อบุปผา 2
12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์HM 210 นายนนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล 0
         
รางวัลเยาวชนยอดเยี่ยม      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
5 ซีพีเอฟ GO House 556 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 18
7 Miku Duke 526 นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 12
7 Miku Duke 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 577 ด.ช.วศินภัทร์ โตมงคล 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 3
10 เนสท์เล่ Go Squared 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง 2
10 เนสท์เล่ Go Squared 576 ด.ช.พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 0
11 TC Rayong Evolution 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) 3
         
รางวัล Best Woman Warrior      
เลขที่ทีม ชื่อทีม เลขที่ดั้ง ชื่อ-นามสกุล จำนวนกระดานชนะ
2 ลอริอัล KPS 558 ยลดา น้าวิไลเจริญ 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 340 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) 2
5 ซีพีเอฟ GO House 575 ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 34 นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตรา 0
11 TC Rayong Evolution 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่) 4


Update 29/5/17