ส่งประกวด BEST MOVE


 • R1 T1 GoHouse VS IQUp [04-03-2017] นทีธร บลอมฟิลด์4 ดั้ง(Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์6 ดั้ง(White) White Move 156-174

 • R2 T1 GoHouse VS DUKE [04-03-2017] นทีธร บลอมฟิลด์4 ดั้ง(Black) vs.วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5ดั้ง(White) Black Move 179

 • R2 T4 Warlord VS Evolution [04-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 3 ดั้ง(White) Black Move 73-77

 • R3 T1 HappyGenius VS IQUp [05-03-2017] เกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน 4 ดั้ง(Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์6 ดั้ง(White) White Move 132-140

 • R3 T1 Evolution VS HM [05-03-2017]นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย1 ดั้ง(Black) vs. กมล สันติพจนา 5ดั้ง(White) White Move 56

 • R3 T4 Warlord VS GoSquared[05-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. วริศ แจ่มขจรเกียรติ 3 ดั้ง(White)Black Move 81

 • R4 T4 KPS VS IQUp[05-03-2017]ณัฐวัชร์ พ่อค้า4 ดั้ง(Black) vs.ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล3 ดั้ง(White)Black Move 83

 • R4 T4 Warlord VS BPKGC [05-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ 1 ดั้ง(White) Black Move 21-29

 • R5 T1 HappyGenius VS เยาวราช [11-03-2017]เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 4ดั้ง(Black) vs.ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(White) White Move 64

 • R5 T4 Warlord VS IQUp[11-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3 ดั้ง(White)Black Move 133-139

 • R6 T1 KPS VS เยาวราช [11-03-2017]ชลธิต รัตนเศรษฐยุทธ 5ดั้ง(Black) vs.ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(White) White Move 140-156

 • R7 T4 Warlord VS เยาวราช[11-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. สรวิศ กิ่งแก้ว 3 ดั้ง(White)Black Move 65

 • R9 T4 Warlord VS Traveler[11-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ1 ดั้ง(Black) vs. ทบไชยทง ไชยสุนทร 3 ดั้ง(White)Black Move 77

 • R11 T1 เยาวราช VS IQup [22-04-2017]ธนพล เตียวัฒนานนท์ 5ดั้ง(Black) vs.ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6ดั้ง(White) Black Move 127

 • R11 T2 Warlord VS KPS [22-04-2017] รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์3 ดั้ง(Black) vs. โอฬารโรจนะบุรานนท์5 ดั้ง(White) White Move 128

 • R12 T1 Duke VS เยาวราช [22-04-2017]วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5ดั้ง(Black) vs.ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(White) White Move 40-52

 • R14 T1 เยาวราช VS GoHouse [23-04-2017]ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(Black) vs.นทีธร บลอมฟิลด์4 ดั้ง(White) Black Move 47-67

 • R17 T1 เยาวราช VS KPS [14-05-2017]ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(Black) vs.ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ5 ดั้ง(White) Black Move 49

 • R18 T2 HM VS BPKGC [14-05-2017]ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์5 ดั้ง(Black) vs.ณภัทร พนมมรพานิช4 ดั้ง(White) Black Move 101-151

 • R20 T1 GoSquared VS เยาวราช [28-05-2017] ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์5 ดั้ง(Black) vs.ธนพล เตียวัฒนานนท์5 ดั้ง(White) White Move 118

 • R20 T2 HM VS IQup[28-05-2017] ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์5 ดั้ง(Black) vs. จุงฮยอบ คิม 6 ดั้ง(White)Black Move 111