ประกาศการวางมือ

แข่งขันวันสุดท้าย + ประกาศผลมอบรางวัล พิธีปิด
เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 
ณ ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์ ถ.สีลม
กระดาน 10 (รอบที่ 21) เวลา 07.30 - 10.00

กระดาน 11 (รอบที่ 22) เวลา 10.00 - 12.30





เสาร์  10 มิถุนายน 2560  ( รอบที่ 21, 22 )

 

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257   ณัฐพงศ์             อามุตตาภรณ์
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
10 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
10 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
10 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
10 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
10 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
10 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
10 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
10 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
10 TC Rayong Evolution 4 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
10 TC Rayong Evolution 5 476 นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก)
10 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
10 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
10 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
10 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
10 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
10 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
10 เนสท์เล่ Go Squared 2 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
10 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
10 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
10 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
10 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
10 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
10 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
10 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
10 ลอริอัล KPS 5 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
10 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
10 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
10 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
10 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
10 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257   ณัฐพงศ์             อามุตตาภรณ์
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
11 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
11 NEC Warlord 2 42 นายชยพล พันธเสน
11 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
11 NEC Warlord 4 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
11 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
11 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
11 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
11 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
11 TC Rayong Evolution 4 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
11 TC Rayong Evolution 5 476 นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก)
11 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
11 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
11 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
11 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
11 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
11 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
11 เนสท์เล่ Go Squared 2 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
11 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
11 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
11 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
11 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
11 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
11 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
11 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
11 ลอริอัล KPS 5 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
11 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
11 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
11 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
11 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
11 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี


อาทิตย์  28 พฤษภาคม 2560  ( รอบที่ 19, 20, 16 ตจว. )
 

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
8 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
8 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
8 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
8 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
8 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
8 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
8 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
8 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
8 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
8 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
8 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
8 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
8 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
8 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
8 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
8 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
8 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
8 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
8 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
8 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
8 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
8 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
8 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
8 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
8 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
8 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
8 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
9 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
9 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
9 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
9 NEC Warlord 4 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
9 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
9 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
9 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
9 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
9 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
9 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
9 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
9 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
9 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
9 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
9 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
9 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
9 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
9 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
9 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
9 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
9 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
9 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
9 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
9 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
9 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
9 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
9 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
9 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
9 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
5 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
5 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
5 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
5 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
5 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
5 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
5 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
5 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
5 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
5 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร



อาทิตย์  14 พฤษภาคม 2560  ( รอบที่ 17, 18, 15 ตจว. )

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
6 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
6 NEC Warlord 2 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
6 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
6 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
6 NEC Warlord 5 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
6 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
6 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
6 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
6 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
6 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
6 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
6 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
6 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
6 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
6 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
6 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
6 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
6 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
6 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
6 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
6 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
6 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
6 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
6 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
6 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
6 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
6 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
6 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
6 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
7 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
7 NEC Warlord 2 42 นายชยพล พันธเสน
7 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
7 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
7 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
7 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
7 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
7 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
7 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
7 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
7 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
7 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
7 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
7 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
7 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
7 เนสท์เล่ Go Squared 2 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
7 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
7 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
7 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
7 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
7 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
7 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
7 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
7 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
7 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
7 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
7 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
7 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
7 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
4 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
4 NEC Warlord 2 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
4 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
4 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
4 NEC Warlord 5 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
4 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
4 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
4 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
4 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
4 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน

*กระดาน 5 แข่งของคู่ทีม ตจว.(07/05/17)




อาทิตย์  14 พฤษภาคม 2560  ( รอบที่ 17, 18, 15 ตจว. )



อาทิตย์  7 พฤษภาคม 2560   ( รอบที่ 15, 16 )

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 251              บวร               ปานกลาง
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
4 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
4 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
4 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
4 เนสท์เล่ Go Squared 4 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
4 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
4 TC Rayong Evolution 1 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
4 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
4 TC Rayong Evolution 3 122 นายทีปกร กลางประพันธ์(บั๊ม)
4 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
4 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
4 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
4 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
4 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
4 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
4 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
4 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
4 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
4 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
4 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
4 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 35        คุณากร             กสิกิจนำชัย
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 35        คุณากร             กสิกิจนำชัย
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
5 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
5 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
5 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
5 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
5 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
5 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
5 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
5 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
5 เนสท์เล่ Go Squared 4 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
5 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
5 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
5 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
5 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
5 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
5 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
5 TC Rayong Evolution 1 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
5 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
5 TC Rayong Evolution 3 122 นายทีปกร กลางประพันธ์(บั๊ม)
5 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
5 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)

* กระดาน 4 แข่งกับตจว. ไปแข่งกัน วันที่ 14/5/17
* กระดาน 5 แข่งกับตจว. ไปแข่งกัน วันที่ 28/5/17




เสาร์ อาทิตย์  22-23 เมษายน 2560

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
11 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
11 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
11 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
11 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
11 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
11 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
11 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
11 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
11 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
11 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
11 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
11 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
11 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
11 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
11 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
11 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
11 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
11 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
11 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
11 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
11 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
11 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
11 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
11 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
11 ลอริอัล KPS 2 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
11 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
11 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
11 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
11 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
11 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
11 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
11 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
11 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
11 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
1 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
1 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
1 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
1 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
1 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
1 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
1 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
1 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
1 TC Rayong Evolution 4 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
1 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
1 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
1 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
1 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
1 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
1 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
1 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
1 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
1 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
1 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
1 ลอริอัล KPS 2 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
1 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
1 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
1 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
1 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
1 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
1 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
1 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
1 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
10 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
10 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
10 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
10 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
10 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
10 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
10 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
10 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
10 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
10 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
10 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
10 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
10 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
10 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
2 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
2 NEC Warlord 2 42 นายชยพล พันธเสน
2 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
2 NEC Warlord 4 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
2 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
2 TC Rayong Evolution 1 476 นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก)
2 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
2 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
2 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
2 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
2 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
2 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
2 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
2 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
2 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
2 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
2 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
2 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
2 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
2 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
2 ลอริอัล KPS 1 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
2 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
2 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
2 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
2 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
2 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
2 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
2 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
2 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
3 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
3 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
3 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
3 NEC Warlord 4 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
3 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
3 TC Rayong Evolution 1 476 นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก)
3 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
3 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
3 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
3 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
3 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
3 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
3 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
3 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
3 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
3 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
3 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
3 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
3 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
3 เนสท์เล่ Go Squared 5 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
3 ลอริอัล KPS 1 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
3 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
3 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
3 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
3 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
3 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
3 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
3 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
3 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
3 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา

* กระดานที่ 10 (มีการแข่งของทีม ตจว.)



เสาร์ 8 เมษายน 2560 (มีแข่ง2รอบ)

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 620    ชัยเฉลิม              จีระศิริ
9 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
9 เนสท์เล่ Go Squared 2 478 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
9 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
9 เนสท์เล่ Go Squared 4 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
9 เนสท์เล่ Go Squared 5 34 นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตรา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
9 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
9 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
9 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
9 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
9 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
9 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
9 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
9 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
9 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
9 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
10 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
10 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
10 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
10 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
10 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
10 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
10 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
10 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
10 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 620    ชัยเฉลิม              จีระศิริ
10 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
10 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
10 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
10 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
10 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
10 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
10 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
10 ลอริอัล KPS 2 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
10 ลอริอัล KPS 3 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
10 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
10 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย

*กระดาน 9 แข่ง 4คู่ (มีการแข่งล่วงหน้าแล้ว สำหรับกระดาน 9 เมื่อ 11/3/17)

** กระดาน 10 แข่ง 4 คู่ (มีการแข่งกับทีมตจว. สำหรับกระดาน 10 ใน 22/4/17)

 

 

เสาร์ 25 มีนาคม 2560 

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
7 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
7 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
7 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
7 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
7 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
7 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
7 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
7 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
7 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
7 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
7 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
7 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
7 เนสท์เล่ Go Squared 5 34 นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตรา
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
7 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 210 นายนนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
7 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
7 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
7 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
7 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
7 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
7 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
8 ลอริอัล KPS 1 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
8 ลอริอัล KPS 2 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
8 ลอริอัล KPS 3 535 เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ
8 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
8 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
8 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
8 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
8 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
8 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
8 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
8 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
8 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 5 34 นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตรา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 35        คุณากร             กสิกิจนำชัย
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 620    ชัยเฉลิม              จีระศิริ
8 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
8 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
8 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
8 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
8 TC Rayong Evolution 5 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 257 ณัฐพล อามุตตาภรณ์
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)

 

*กระดาน 7 แข่ง 4คู่ (มีการแข่งล่วงหน้าแล้ว สำหรับกระดาน 7 เมื่อ 4/3/17)

** กระดาน 8 แข่ง 5 คู่ (มีการแข่งล่วงหน้าแล้ว สำหรับกระดาน 8 เมื่อ 5/3/17)

 

 

เสาร์ 11 มีนาคม 2560

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
5 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
5 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
5 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
5 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
5 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
5 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
5 NEC Warlord 2 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
5 NEC Warlord 3 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
5 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
5 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
5 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
5 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
5 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
5 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
5 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
5 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
5 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
5 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
5 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
5 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
5 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
5 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
5 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
5 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
5 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
5 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 620    ชัยเฉลิม              จีระศิริ
5 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
5 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
5 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
5 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
5 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
5 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
5 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
6 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
6 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
6 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
6 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
6 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
6 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
6 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
6 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
6 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
6 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
6 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
6 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
6 NEC Warlord 2 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
6 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
6 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
6 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
6 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
6 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
6 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
6 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
6 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
6 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
6 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
6 ลอริอัล KPS 2 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
6 ลอริอัล KPS 3 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
6 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
6 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
6 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 616     คริษฐ์              เอกบวรภาค
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
6 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
6 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
6 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
6 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
6 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
6 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 620    ชัยเฉลิม              จีระศิริ
9 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
9 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
9 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
9 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
9 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
9 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
9 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
9 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
9 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
9 NEC Warlord 1 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
9 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
9 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
9 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
9 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร

 

เสาร์ อาทิตย์  4 - 5 มีนาคม 2560

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
1 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
1 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
1 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
1 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
1 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
1 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
1 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
1 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
1 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
1 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
1 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
1 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
1 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
1 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
1 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
1 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
1 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
1 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
1 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
1 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
1 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
1 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
1 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
1 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
1 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
1 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
1 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 35        คุณากร             กสิกิจนำชัย
1 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
1 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
1 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
1 ลอริอัล KPS 3 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
1 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
1 ลอริอัล KPS 5 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
1 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
1 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
2 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
2 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
2 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
2 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
2 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
2 NEC Warlord 2 42 นายชยพล พันธเสน
2 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
2 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
2 NEC Warlord 5 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
2 TC Rayong Evolution 1 458 นายณัฐพล ชุนประสาน (พล)
2 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
2 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
2 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
2 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
2 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
2 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
2 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
2 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
2 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
2 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
2 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
2 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
2 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
2 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
2 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
2 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 35        คุณากร             กสิกิจนำชัย
2 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
2 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
2 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
2 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
2 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
2 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
2 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
2 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
3 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
3 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
3 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
3 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
3 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
3 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
3 NEC Warlord 2 42 นายชยพล พันธเสน
3 NEC Warlord 3 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
3 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
3 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
3 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
3 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
3 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
3 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
3 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
3 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
3 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
3 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
3 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
3 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
3 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
3 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
3 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
3 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
3 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
3 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 577 ด.ช.วศินภัทร์     โตมงคล
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
3 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
3 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
3 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
3 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
3 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
3 ลอริอัล KPS 5 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
3 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
3 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
4 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
4 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
4 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
4 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
4 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
4 NEC Warlord 1 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
4 NEC Warlord 2 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
4 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
4 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
4 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
4 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
4 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
4 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
4 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 116    ธนวัสส์             ก่อตระกูล
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
4 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
4 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
4 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
4 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
4 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 274    ณภัทร           พนมมรพานิช
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
4 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 621    พรสินี               สุขชื่นฤทัย
4 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
4 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
4 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
4 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
4 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
4 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 577 ด.ช.วศินภัทร์     โตมงคล
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
4 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
4 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
4 ลอริอัล KPS 2 371 ศุภชัย จันทา
4 ลอริอัล KPS 3 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
4 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
4 ลอริอัล KPS 5 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 403      นายธเนศ         เชื้อบุปผา
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
4 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
7 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
7 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
7 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
7 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
7 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
7 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
7 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
7 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
7 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
7 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
7 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
7 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
7 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
7 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
7 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
8 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
8 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
8 NEC Warlord 3 42 นายชยพล พันธเสน
8 NEC Warlord 4 595 นายกลวัชร พงษ์จะโปะ
8 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
8 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
8 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
8 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
8 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
8 ซีพีเอฟ GO House 5 442  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน

 

 

กระดาน ชื่อทีม มือที่ รหัสดั้ง ชื่อ
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
8 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
8 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
8 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
8 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
8 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
8 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
8 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
8 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
8 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
8 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
8 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
8 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
8 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
8 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
8 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
8 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
8 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
8 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
8 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
8 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
8 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
8 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
8 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
8 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
8 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
8 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
8 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
8 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
8 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
8 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
8 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
8 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 528 นายภูริพัฒน์    สันติสิริกุล
9 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
9 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร
9 NEC Warlord 1 264       นายศุภศิต        กุมจันทึก
9 NEC Warlord 2 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
9 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
9 NEC Warlord 4 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
9 NEC Warlord 5 42 นายชยพล พันธเสน
9 TC Rayong Evolution 1 95 นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย)
9 TC Rayong Evolution 2 112 นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP)
9 TC Rayong Evolution 3 597 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ)
9 TC Rayong Evolution 4 147 น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่)
9 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
9 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
9 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
9 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
9 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 405   เกรทบดินทร์    บูรณรัชดา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 585   พีรณัฐ           พัฒนสุทธิรัตน์
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 162      ศุภณัฎฐ์            ธนการณ์โชติ
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 549     ชนาธิป            อาจอาษา
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 5 547 วิษณุ     สวัสดีสุข
9 เนสท์เล่ Go Squared 1 180 นายณัฐกฤษณ์      เตชะอํานวยวิทย์
9 เนสท์เล่ Go Squared 2 225 นายกฤษฏิ์       แจ่มขจรเกียรติ
9 เนสท์เล่ Go Squared 3 154 นายปริวรรต สำเภาแก้ว
9 เนสท์เล่ Go Squared 4 223  นายวริศ           แจ่มขจรเกียรติ
9 เนสท์เล่ Go Squared 5 567 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 87       ธนพล               เตียวัฒนานนท์
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 427   เชาวน์            เจริญสมสมัย
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 402 สรวิศ กิ่งเเก้ว
9 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 5 619    ชัยนันท์               จีระศิริ
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 1 150 นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 625 นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 152           นาย เอก                   ชูโชติถาวร
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 582 นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
9 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 601 ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม
9 ลอริอัล KPS 1 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
9 ลอริอัล KPS 2 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
9 ลอริอัล KPS 3 321 โอฬาร      โรจนะบุรานนท์
9 ลอริอัล KPS 4 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
9 ลอริอัล KPS 5 306 ไวชยันต์        ยูระทัย
9 Miku Duke 1 139 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
9 Miku Duke 2 A1 mr. fei qi
9 Miku Duke 3 29 นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร
9 Miku Duke 4 526  นายณภัทร      วงศ์หาญเชาว์
9 Miku Duke 5 552 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 143      นายกมล         สันติพจนา
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 259 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 342 นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 466 นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
9 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 5 444 นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 28 นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 A2 นายจุงฮยอบ คิม
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 24   นายลภณ           จิรโศภิน
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 4 562 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 5 559  นายปัญญกร     เหมรัตนากร
5 NEC Warlord 1 42 นายชยพล พันธเสน
5 NEC Warlord 2 11 นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
5 NEC Warlord 3 461      นายกัมปนาท       บุญรอด
5 NEC Warlord 4 437 นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์
5 NEC Warlord 5 284 นายรัชชานนท์       โตยะบุตร
5 ซีพีเอฟ GO House 1 373 นายนทีธร     บลอมฟิลด์
5 ซีพีเอฟ GO House 2 A4 Mr.Yang Yu Xiang
5 ซีพีเอฟ GO House 3 61 นายไพศาล       ธัญธาดาลักษณ์
5 ซีพีเอฟ GO House 4 556 ด.ช.พงศกานต์         ศรอารา
5 ซีพีเอฟ GO House 5 192       นายดนัย                สุวัชรา
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 1 10  กิตติพงค์          วงศ์ถาวราวัฒน์
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 340   ริบะคา             วงศ์ชูแก้ว (ญ)
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 251              บวร               ปานกลาง
5 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 76   ทบไชยทง        ไชยสุนทร