6th Dan Promotion วรวัฒน์ กระดานที่ 2

การแข่งขัน 6th Dan Promotion Examination

กระดานที่ 2

[28-08-2016] วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง (Black) vs. Shi Jin Bo 3P (White) W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง