รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬา 16 คน

ลำดับที่ เลขประจำตัวดั้ง ชื่อ สกุล
1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
3 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์
4 143 กมล สันติพจนา
5 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
6 131 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
7 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
8 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์
9 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
10 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
11 73 พัชรพล เตียวัฒนานนท์
12 274 ณภัทร พนมพรพานิช
13 24 ลภณ จิรโศภิน
14 268 อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์
15 34 ภัทราพร อรุณไพจิตรา
16 342  พีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ