รายชื่อผู้สมัครแต่ละกลุ่ม

Barley / กลุ่ม Open

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 Qi Fei 6 ดั้ง
2 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 5 ดั้ง
3 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 4 ดั้ง
4 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง
5 นล พลูวังกาญจน์ 3 ดั้ง
6 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 2 ดั้ง
7 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ดั้ง
8 หวัง จือหมิน 3 ดั้ง
9 เอก ชูโชติถาวร 4 ดั้ง
10 杜毅伟 5 ดั้ง
11 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ 4 ดั้ง
12 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 4 ดั้ง

 

Black Glutinous / กลุ่มต่างจังหวัด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 ชยพล พันธเสน 4 ดั้ง
2 นันทวัฒน์ พระไตรยะ 1 ดั้ง
3 ดุษฎี นราวีรวุฒิ 4 ดั้ง
4 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง
5 อนุชา ฉายกระจ่าง 1 คิว

 

 Coconut / กลุ่มผู้หญิง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 ภิญญาดา ศรอารา 1 ดั้ง
2 กรองกมล เมฆหมอก 3 ดั้ง
3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 3 ดั้ง
4 ยลดา น้าวิไลเจริญ 2 ดั้ง
5 ภัทราพร อรุณไพจิตรา  3 ดั้ง
6 มัชฌิมา ขวัญใจ  1 คิว
7 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 3 ดั้ง

 

Corn / กลุ่มมหาวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง
2 จักรกฤษ เทียวมงคล 1 ดั้ง
3 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 3 ดั้ง
4 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง
5 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 5 ดั้ง
6 สิทธิชัย ยอดชลูด 4 ดั้ง
7 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 5 ดั้ง
8 ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 1 คิว

 

Green Bean / กลุ่มเยาวชนอายุไม่ถึง 18 กลุ่มคิว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 กษิรา เสนารัตน์ 5 คิว
2 คริษฐ์ เอกบวรภาค 1 คิว
3 จรูญศักดิ์ สารพิมพา 4 คิว
4 ชนาธิป สาทสุทธิ 1 คิว
5 ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 3 คิว
6 ติณณ์ โภชนพันธ์ 2 คิว
7 นทีกานต์ แก่นณรงค์ 5 คิว
8 นิติเทพ สังข์สวน - คิว
9 ปวริศ จารุอำไพแสง - คิว
10 เปรม เทียวมงคล 1 คิว
11 พิชชาภา นิ่งกลาง 3 คิว
12 ภักดิ์ แก้วคงคา 4 คิว
13 ภาคย์ คณิตวรานันท์ 2 คิว
14 อัยย์ โศภนกิจ 3 คิว
15 รณชัย สิงห์ปี - คิว
16 วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 3 คิว
17 ษาวารี พันธเสน 4 คิว
18 สิรภพ ศิริชัยวัฒนา 4 คิว
19 ไอรัก ฟูกุฮาระ 5 คิว

 

Lotus seed / กลุ่มครูหมากล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
ทบไชยทง ไชยสุนทร 3 ดั้ง 
ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง 
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง 
ลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง 
สมภพ บูรณสมภพ 3 ดั้ง 

 

Peanut / กลุ่มบริษัท ไม่เกิน 1 ดั้ง 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
ธนกฤษ แซ่เฮ้ง  1 คิว
ธนาคาร เตชจิรัฐกาล  1 คิว
กิจกล เสมอเชื้อ 1 ดั้ง
จักรพรรดิ นาวายนต์ 1 คิว
มติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1 ดั้ง
สุพพัต บุณยะรัตเวช 1 คิว
เสฎฐวุฒิ คำเสือ 1 คิว
8 จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ 1 ดั้ง

 

Red Bean / กลุ่มเยาวชนอายุไม่ถึง 18 กลุ่มดั้ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ
1 กันต์ โศภนกิจ 1 ดั้ง
พงศกานต์ ศรอารา 3 ดั้ง
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 3 ดั้ง
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ  3 ดั้ง
ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 ดั้ง 
สิริเทพ เฉิน 2 ดั้ง 
ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1 ดั้ง 
ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 3 ดั้ง 
นธีทร บลอมฟิลด์ 4 ดั้ง 
10  วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 1 ดั้ง 
11  สุวิจักขณ์ บางม่วง 2 ดั้ง