นักกีฬาในแต่ละรอบ

รอบ 19

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 18

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4

รอบ 17

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4

รอบ 16

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 15

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 14

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 576 1 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 13

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ฤทธิ์ เบญจฤทธิ์ 28 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 576 1 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

 รอบ 12

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 11

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายอธิปไตย ยอดชลูด 393 2 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2
11 Warloard by NEC 3 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 10

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 พชร เทศวัง 579 1 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 9

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 Go Sensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 Duke by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 Korat Go by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQUP3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 North GP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 นนทบุรี by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 พชร เทศวัง 579 1 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let's Go by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 8

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 530 1
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4

รอบ 7

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4

รอบ 6

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 552 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 576 1
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi
by Coke
1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 อัครพนธ์ วรรธนทวาทศ 578 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

รอบ 5

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 นันทวัฒน์ พระไตรยา 466 1
7 GoHouse by TCL 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 576 1
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 ศุภชัย จันทา 471 2
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 อัครพนธ์ วรรธนทวาทศ 578 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4

 

รอบ 4

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 ศุภชัย จันทา 471 2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 1
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พชร เทศวัง 579 1
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

 

รอบ 3

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei by Panasonic 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324 3 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE by Miku 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 บวร ปานกลาง 251 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3
4 KoratGo by TRUE 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายดนัย สุวัชรา 192 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse by TCL 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 by True Move H 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน by J&J 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warloard by NEC 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening by TC Rayong 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP by Choice 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi by Coke 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 ศุภชัย จันทา 471 2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 1
15 BPKGC by Oishi 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พชร เทศวัง 579 1
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let'sGo by สก็อต 100 3 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

 


 รอบ 2

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีมคือผู้เล่นโต๊ะที่ ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1
3 Traveller   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายอธิปไตย ยอดชลูด 393 2 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 528 3 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse 2 ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 556 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 กร เจียรธนะกานนท์ 561 2
9 GoWise 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 576 1 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ไวชยันต์ ยูระทัย 306 2 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warlord 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 ศุภศิต กุมจันทึก 264 2 ชยพล พันธเสน 41 4 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3
12 Force Awakening 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พัชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 ศุภชัย จันทา 471 2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 1
15 BPKGC 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 2 JungHeop Kim - 6 พชร เทศวัง 579 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 อัครพนธ์ วรรธนทวาทศ 578 1 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 584 1
18 เยาวราชGC 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 592 1
20 Let'sGo 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 428 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

 รอบ 1

เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีมคือผู้เล่นโต๊ะที่ ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง
1 GoSensei 5 ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 272 2 กัมปนาท บุญรอด 461 4 สมพร กันภัย 273 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496 2
2 DUKE 2 Qi Fei - 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 139 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 526 3 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546 1
3 Traveller   ทบไชยทง ไชยสุนทร 76 3 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 116 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 10 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 257 4
4 KoratGo 3 นายสิทธิชัย ยอดชลูด 278 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 455 3 นายอธิปไตย ยอดชลูด 393 2 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 497 2
5 IQup2 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87 5 ลภณ จิรโศภิน 24 5 วศินภัทร โตมงคล 577 1 สิรเทพ เฉิน 525 2
6 HM 1 นายกมล สันติพจนา 143 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 342 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 444 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 403 3
7 GoHouse 2 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 303 1 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 61 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 373 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 442 3
8 IQup3 1 HyunWoo Kim - 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 150 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 559 3 ภคพล เตชะวิริยะ 574 1
9 GoWise 1 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 180 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 225 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 223 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 34 3
10 ศรีฐาน 1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 79 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 169 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 332 3 นทกฤช อัสสมกร 446 2
11 Warlord 3 ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 11 1 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 437 3 ชยพล พันธเสน 41 4 กมล โตนุ่ม 284 2
12 Force Awakening 1 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 484 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 476 2 พัชรพล พัดเย็นชื่น 511 2
13 NorthGP 2 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 535 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 304 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 486 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 539 1
14 Nonthaburi 1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 5 ศุภชัย จันทา 471 2 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 504 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง 567 1
15 BPKGC 1 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 405 5 ณภัทร พนมมรพานิช 274 4 ชนาธิป อาจอาษา 549 1 วิษณุ สวัสดีสุข 547 2
16 IQup1 2 JungHeop Kim - 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 171 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 399 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 562 2
17 IQup4 1 กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 587 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 294 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 293 3 อัครพนธ์ วรรธนทวาทศ 578 1
18 เยาวราชGC 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 349 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 36 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 402 3
19 LAMBS 5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 167 4 เชษฐา ปางวัชรากร 156 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 147 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 340 3
20 Let'sGo 3 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 478 4 เชาวน์ เจริญสมสมัย 427 4 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 174 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363 2

 

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%