รายชื่อผู้เล่นแต่ละทีม

เลขทีม ชื่อทีม ผู้จัดการทีม

ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1
แม่ทัพ

ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2
รองแม่ทัพ
ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3
เสนาธิการ
ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4
ทัพหลัง
ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 5
(สำรอง)
ดั้ง
1 GoSensei กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา 2 กัมปนาท บุญรอด 4 สมพร กันภัย 3 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 2 คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 3
2 DUKE เจษฎา วิโรจน์ธรรม Qi Fei 6 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 3 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 2 หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 1
3 Traveller ศราวุธ ภู่มั่ง ทบไชยทง ไชยสุนทร 3 บวร ปานกลาง 3 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ 4 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ 4 ธนวัสส์ ก่อตระกูล 3
4 KoratGo นายพงสกร กาฬสินธุ์ นายสิทธิชัย ยอดชลูด 4 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ 3 นายดนัย สุวัชรา 4 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร 2 นายอธิปไตย ยอดชลูด 2
5 IQup2 ศิวา ธนพล เตียวัฒนานนท์ 5 ลภณ จิรโศภิน 5 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 สิรเทพ เฉิน 2 วศินภัทร โตมงคล 1
6 HM นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร นายกมล สันติพจนา 5 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี 3 ธเนศ เชื้อบุปผา 3 นันทวัฒน์ พระไตรยา 1
7 GoHouse นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา 2 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 5 นายนธีทร บลอมฟิลด์ 4 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 3 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ 1
8 IQup3 มณี สุขทั่ง HyunWoo Kim 6 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน 4 ปัญญกร เหมรัตนากร 3 กร เจียรธนะกานนท์ 2 ภคพล เตชะวิริยะ 1
9 GoWise ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 5 วริศ แจ่มขจรเกียรติ 3 ภัทราพร อรุณไพจิตรา 3 พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 1
10 ศรีฐาน นายกนกพล เชาวนิทธิ ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4 ศิวกร พิสุทธิวงศ์ 3 นทกฤช อัสสมกร 2 ไวชยันต์ ยูระทัย 2
11 Warlord กรองกมล เมฆหมอก ศุภาพงษ์ วานิชพงษ์พันธ์ 1 ศุภศิต กุมจันทึก 2 ชยพล พันธเสน 4 กมล โตนุ่ม 2 รุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ 3
12 Force Awakening ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ ชิษณุพงษ์ แจ้งมาก 4 ธนาคาร สุขกระสานติ 3 กษิดิ์เดช มัชฌิมา 2 พชรพล พัดเย็นชื่น 2 ทศพล ยุวรี 2
13 NorthGP นายวรัญญู รัตนะประเทศ นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ 4 นายทักษ์ดนัย ธาราวรรณ 3 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล 2 นายศุภวัฒน์ กันฉาย 1 นายดนย์ วงษ์ยะรา 3
14 Nonthaburi คณิต คำหงษา ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 5 ณัฐวัชร์ พ่อค้า 3 สุวิจักขณ์ บางม่วง 1 ศุภชัย จันทา 2
15 BPKGC อนุสรณ์ ยวนกลาง เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 5 ณภัทร พนมมรพานิช 4 ชนาธิป อาจอาษา 1 วิษณุ สวัสดีสุข 2 ญาณกร อนุศิริ 2
16 IQup1 หัสดินท์ เอกสิงหชัย JungHeop Kim 6 นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 3 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 2 พชร เทศวัง 1
17 IQup4

ชัชวาลล์ ดำรงบัฑิตกุล

กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ 2 ณัฐพล ตั้งเสรีสุข 3 เสรฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข 3 ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี 1 อัครพนธ์ วรรธนทวาทศ 1
18 เยาวราชGC พิรุณ โรจน์มหามงคล ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 5 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 4 คุณากร กสิกิจนำชัย 3 สรวิศ กิ่งแก้ว 3 ภัคธร ขอถาวรวงศ์ 1
19 LAMBS เจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 เชษฐา ปางวัชรากร 4 ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 3 ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 1 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 3
20 Let'sGo ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 2 สุกฤษฎ์ แซ่ตั้ง 1 สุวิจักขณ์ จังลักษมี 2 เชาวน์ เจริญสมสมัย 4