กฎกติกาไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016

กฎกติกาไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016

แก้ไขล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

การรวมทีม

-          นักกีฬาจะมีทั้งหมด 5 คน โดยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยรวมระดับฝีมือทั้งหมดไม่เกิน 17 ดั้ง

-          นักกีฬาจะต้องมีระดับฝีมือที่เป็นดั้งเท่านั้น

-          จำนวนดั้งขั้นต่ำสุดในการรวมทีมคือ 13 ดั้ง เว้นแต่ผู้ให้การสนับสนุนของทีมนั้นยินยอม และมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

-          แต่ละทีมมี High-Dan (4 ดั้งขึ้นไป) ได้ไม่เกิน 2 คน และจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน

-          นักกีฬาที่มีระดับฝีมือ 4 ดั้ง แต่คะแนน GAT POINT เกิน 4100 จะถูกนับเป็น 5 ดั้งในการแข่งขันไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016 ( สามารถตรวจสอบคะแนน GAT POINT ได้ที่เว็บสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย www.thaigo.org ) ซึ่งขณะนี้มีนักกีฬาที่มีคะแนน GAT POINT เกิน 4100 อยู่ 8 คน ได้แก่  1.กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ   2.ธนพล เตียวัฒนานนท์   3.ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์   4.ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์   5.โอฬาร โรจนะบุรานนท์  6.พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 7. ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 8. ชยพล พันธเสน (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้นับวันเริ่มการสมัครเป็นระดับฝีมือ)

-          ทีมที่มีผู้เล่นจากกรุงเทพ ฯ หรือปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และในที่นี่ จะเรียกสั้น ๆ ว่า ผู้เล่นจากกรุงเทพ ฯ) โดยดูจากที่พักอาศัยและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้เล่นในกรุงเทพ ฯ หรือปริมณฑลทั้งหมด นั่นคือไม่สามารถเล่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั้งทีม และทีมที่เป็นผู้เล่นต่างจังหวัด จะต้องเป็นผู้เล่นต่างจังหวัดทั้งหมด คือ ทั้งทีมจะเล่นผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด และสำหรับทีมกรุงเทพฯ แม้ว่าในรอบใด ๆ จะต้องพบกับทีมที่แข่งจากต่างจังหวัด ทีมผู้เล่นในกรุงเทพ ฯ ก็ต้องมาทำการแข่งขันที่สนามแข่งขันที่กรรมการจัดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเล่นจากทางบ้านได้ ในกรณีที่สถานภาพของผู้เล่นท่านใดจะเป็นกรุงเทพ ฯ หรือต่างจังหวัดนั้น ให้ถือว่าการตัดสินของกรรมการเป็นผลชี้ขาด

-          กรณีที่มีผู้เล่นจากต่างจังหวัดประสงค์จะรวมทีมกับผู้เล่นในกรุงเทพ ฯ สามารถทำได้ แต่จะต้องเข้ามาทำการแข่งขันที่สนามแข่งขันที่กรรมการจัดไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันผ่านอินเตอร์เน็ต

-          กรณีที่มีผู้เล่นต่างชาติที่ต้องการจะเข้าร่วมกับทีมไทย ไม่ว่าจะเป็นทีมกรุงเทพฯหรือทีมต่างจังหวัด จะต้องเข้ามาแข่งขันที่สนามแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถแข่งขันผ่านอินเตอร์เน็ตได้

-          แต่ละทีมจะต้องมีผู้จัดการทีม โดยรายละเอียดของผู้จัดการทีมสามารถดูได้ด้านล่าง

-          ทีมที่สมัครทุกทีมจะต้องมีชื่อทีม โดยชื่อทีมจะต้องเป็นทางการที่พร้อมออกสื่ออย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ฉายา และมีการใส่อักษรย่อของผู้ให้การสนับสนุน 4 ตัวอักษรต่อท้ายชื่อทีม และชื่อทีมที่ตั้งนี้จะถูกใช้ไปเรื่อยๆในลีกครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ คำแนะนำสำหรับชื่อทีม จะเป็นชื่อของสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตรอก ซอก ซอย หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทีมนั้น ๆ

-          ทีม และ ชื่อทีมที่ถูกตั้งขึ้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้จัดการทีม” ไม่ได้เป็นของนักกีฬาในแต่ละทีม

-          ถ้าไม่ครบตามเกณฑ์ข้างต้น ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้

การสมัคร

-          สามารถรวมทีมให้ครบทั้งทีมและสมัครได้เป็นทีมเท่านั้น

-          ถ้าจำนวนทีมที่สมัครเกิน 20 ทีมที่กรรมการตั้งเป้าไว้ จะพิจารณาจากประวัติของนักกีฬาแต่ละคนในทีมว่าเป็นอย่างไร โดยดูจากผลงานการแข่งขัน หรือการไม่มาแข่งขันในอดีต และเป็นสิทธิ์ของกรรมการที่จะตัดทีมใด ๆ ออก ตามเหตุผลที่เห็นสมควรเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ดุเดือดและสามารถพัฒนาฝีมือของนักกีฬาทั้งหมดได้ คำตัดสินของกรรมการ ไม่ว่าจะออกมาในทางใด ถือเป็นอันสิ้นสุด

-          ในเวลาที่สมัคร จะต้องใส่มือวางลงไปในเวลาที่สมัคร และมือวางนี้จะมีผลกับการแข่งขันทุกรอบ กล่าวคือ จะจัดมือวางตามการลงผลในการสมัคร และในรอบใดที่มีใครในนักกีฬาหลัก 4 คนไม่สามารถแข่งขันได้ ก็ให้นักกีฬาตัวสำรองประจำแทนที่นักกีฬาที่วางไว้ทันที โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับหรือการจัดวางมือใหม่ ทั้งนี้ จะต้องส่งผลมือวางว่าใครจะแทนใครก่อนล่วงหน้า 1 วันผ่านทางเวปไซด์ jbgoac.com ถ้าไม่มีการส่งการเปลี่ยนแปลงมือ ให้ถือเอาการวางมือที่สมัครทำการแข่งขันในรอบนั้น

ผู้จัดการทีม

-           ผู้จัดการทีมไม่สามารถเป็นนักกีฬาทำการแข่งขันด้วยได้

-          จะต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันปิดรับสมัครการแข่งขันลีก

-          จะต้องมีระดับฝีมือ 4 คิวขึ้นไป หรือเคยเป็นผู้จัดการทีมกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬานักเรียนแห่งชาติมาก่อน (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

กัปตันทีม

-           กัปตันทีมจะเป็นนักกีฬาที่อยู่ในทีม

-          จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันปิดรับสมัครการแข่งขันลีก

-          ควรจะต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิพอ และสามารถควบคุมดูแลทีมแทนผู้จัดการทีมได้ในเวลาที่ผู้จัดการทีมไม่อยู่

การแข่งขันในแต่ละรอบ

-          จาก 5 คนในทีม จะแข่งขันเพียง 4 คนเท่านั้น โดยจะนั่งทำการแข่งขันในโต๊ะที่ 1 ถึง โต๊ะที่ 4 ตามลำดับการสมัคร

-          การวางมือ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสมัคร ยกเว้นกรณีที่ต้องการให้ตัวสำรองเล่นแทนในรอบใด ให้ตัวสำรองเข้าประจำตำแหน่งแทนคนที่จะไม่ได้เล่นในรอบนั้น

-          แต่ละทีมจะต้องทำการส่งชื่อที่ต้องการให้ตัวสำรองเล่นแทนก่อนหน้า 1 วันที่จะแข่งขันผ่าน www.jbgoac.com ในวันถัดไป ถ้าไม่มีการส่งการให้ตัวสำรองเล่นแทน จะถือเอาการวางตัวตามการสมัครในรอบนั้น ๆ

-          สำหรับนักกีฬาที่มาแข่งในสนามแข่งขัน ในแต่ละรอบการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และมีเบียวโยมิ 30 วินาที 3 ครั้ง หมดเวลาปรับแพ้ทันที โดยวิธีการที่จะดูว่าเวลาหมดนั้น ในกรณีที่เป็นนาฬิกาแบบอนาล็อก เมื่อเข็มจับเวลาตกลงแล้วยังไม่ถือว่าแพ้ แต่จะให้เวลาจนกว่าเข็มวินาทีเดินครบรอบมาถึงเลข 12 จะถือว่าเวลาหมด

-          สำหรับนักกีฬาที่แข่งขันทางอินเตอร์เน็ต ในแต่ละรอบการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง หมดเวลาปรับแพ้ทันที

-          นักกีฬาที่มาช้าเกินกว่า 15 นาทีให้ปรับแพ้ทันที โดยดูจากนาฬิกาที่กดในการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องกดนาฬิกาทันทีที่กรรมการแจ้งให้กด และนักกีฬาของทีมที่ชนะจะต้องแจ้งกรรมการทันทีเมื่อชนะด้วยเวลา ถ้าไม่แจ้งภายใน 20 นาทีจากนาฬิกาประจำห้องแข่งขันหลังจากที่เริ่มการแข่งขัน ให้ถือว่าแพ้ทั้งคู่

-          กรณีทำการแข่งขันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ้าอินเตอร์เน็ตทางทีมกรุงเทพ ฯ หลุดในงานแข่งขัน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค ไม่ถือว่าแพ้บาย แต่กรณีทีมต่างจังหวัดที่อินเตอร์เน็ตหลุดครบ 5 นาทีหรือครบตามที่โปรแกรมตั้งไว้ จะถือว่าแพ้บาย

-          คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสนามแข่งขันไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากใช้ทำการแข่งขัน บันทึกหมาก และส่งอีเมล์บันทึกหมากเท่านั้น กรณีที่มีนักกีฬาใช้ทำกิจกรรมอื่น ๆ กรรมการจะกล่าวตักเตือนผ่านไปทางกัปตันทีมในครั้งแรก และถ้ามีครั้งที่ 2 กรรมการจะกล่าวตักเตือนไปทางผู้จัดการทีม และถ้ามีครั้งที่ 3 การแข่งขันในรอบนั้นให้ถือว่าทั้งทีมแพ้

-          ในกรณีที่เกิด 3 โคะขึ้นมาบนกระดาน และไม่สามารถตัดสินผลได้ ให้ถือว่าโต๊ะนั้นทั้งสองฝ่ายชนะไปคนละ 0.5 กระดาน

-          การจับสลากในการถือหมาก ถ้าเป็นการแข่งขันพบกันด้วยกระดาน ให้โต๊ะที่ 1 เป็นผู้เสี่ยงทายหมาก และโต๊ะต่อ ๆ ไป ให้สลับสีกันไปจนโต๊ะที่ 4 สำหรับการแข่งขันทางอินเตอร์เน็ต ให้เสี่ยงทายกระดานของแต่ละโต๊ะเองไม่เกี่ยวข้องกัน และในกรณีที่ไม่มีการเสี่ยงทายหมาก ให้ยกเลิกกระดานนั้นแล้วตั้งค่าใหม่ให้เป็นการเสี่ยงทายหมาก

-          สำหรับการแข่งขันกระดานใด ที่ผลการแข่งขันบนกระดานชัดเจนแล้ว เช่น ตายไปหนึ่งกลุ่มใหญ่ ๆ หรือ พื้นที่ไม่พออย่างมาก และไม่มีการสู้รบหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว ถ้านักกีฬาที่จะแพ้พยายามที่จะเดินหมากต่อไปเพื่อพยายามจะชนะเวลา นักกีฬาอีกฝ่ายสามารถยกมือเรียกกรรมการให้เข้าทำการตัดสินได้ทันที และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้การที่กลุ่มหนึ่งตายอย่างเห็นได้ชัด ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เหลืออยู่อีกแล้วบนกระดาน ไม่ว่าจะเป็นโคะ หรือมีแผลตัดที่ยังตัดสู้กันได้ของกลุ่มที่ล้อมกลุ่มที่ตายไว้ ทั้งนี้ แม้ผู้ที่ชนะบนกระดานอยู่ก็ควรจะต้องรักษาเวลาของตัวเองและเอาชนะให้ได้ภายในเวลาก่อน ถึงจะสามารถใช้กฎกติกาข้อนี้ได้

-          การกดนาฬิกา จะต้องทำอย่างสุภาพนิ่มนวลตลอดการแข่งขัน ถ้ามีการกดนาฬิกาอย่างรุนแรงในกรณีใดก็ตาม จะปรับแพ้ทันที

เงื่อนไขของการแข่งขันแต่ละทีม

-          ทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 20 ทีม ไม่มีการแบ่งกลุ่ม และจะมีแต่ทีมไทยเท่านั้นที่เข้าแข่งขันในรอบแรกนี้

-          ในแต่ละทีม ทุกคนไม่จำเป็นต้องแข่งอย่างน้อย 4 กระดาน การแข่งขันในคราวนี้ไม่มีจำกัดจำนวนกระดานที่เล่น

ผลการแข่งขันในแต่ละรอบ

-          การแข่งขันจะเป็นแบบทีมทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 20 ทีม เป็นทีมไทยทั้งหมด ทีมกรุงเทพ ฯ จะแข่งขันแบบพบกันด้วยกระดาน และทีมต่างจังหวัดจะทำการแข่งขันแบบออนไลน์

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดชนะ จะได้คะแนนหลัก 3 คะแนน

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดแพ้ จะได้คะแนนหลัก 0 คะแนน

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดเสมอ จะได้คะแนนหลักไปคนละ 1 คะแนน (ผลการแข่งขันไม่เกี่ยวกับโต๊ะที่ 1)

-          ในแต่ละโต๊ะที่แข่งขัน ให้ผู้ที่ชนะในแต่ละโต๊ะมาแจ้งผลกับกรรมการ โดยเซ็นลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าไม่มีการแจ้งผลในโต๊ะนั้น ๆ ภายในครึ่งชั่วโมง กรรมการจะตักเตือนกับกัปตันทีมในครั้งแรกสำหรับนักกีฬาในทีม และถ้ามีอีกครั้งในรอบนั้น จะให้แพ้ทั้งทีม

-          ผู้เล่นมือ 1 ที่ชนะในแต่ละรอบจะเป็นผู้ส่งบันทึกหมากของตัวเองทุกคน (ผู้เล่นมือ 1 ที่แพ้ไม่ต้องส่ง) และทุกรอบการแข่งขันหลังแข่งขันเสร็จ คณะกรรมการจะทำการรวบรวมและจะลงไว้ในเว็บเพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้

-          บันทึกหมากที่ส่งมา ให้เขียนรอบการแข่งขันและมือวางให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น “รอบที่ 1” และ ทีม MFEC พบกับทีม Panasonic ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “R1 MFEC-PANA” หรือ “รอบที่ 5” ทีม TCL พบกับ NEC ก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า “R5 TCL-NEC” เป็นต้น

-          บันทึกหมากที่ส่งมาไม่จำเป็นจะต้องจดบันทึกให้ครบถ้วน แต่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ การบันทึกหมากนี้ไม่ได้เป็นการบังคับ และไม่มีผลใด ๆ ถ้าไม่ได้ส่งบันทึก แต่เป็นความร่วมมือที่จะรวบรวมให้นักกีฬาทุกคนได้ศึกษาด้วยกัน

-          บันทึกหมากที่ส่งมาในแต่ละรอบการแข่งขัน ทางคณะกรรมการจะลงตารางให้ตรวจสอบได้ทันทีว่าได้ทำการส่งบันทึกหมากเรียบร้อยแล้ว

รอบตัดสิน

-         ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสินได้นั้น จะมีทั้งหมด 5 ทีม 5 ทีมนี้จะเป็นตัวแทนของคนไทย เข้าแข่งขันกับทีมต่างประเทศ

-         นักกีฬาที่เก่งที่สุด 2 คนจาก 5 ทีมนี้จะถูกแบ่งทีมใหม่ โดยแต่ละทีมจะแยกกันไปอยู่ใน 2 ทีม และแต่ละทีมจะมีคน 5 คน เพื่อทำการแข่งขันกับทีมต่างชาติ โดยที่ไม่มีการจำกัดดั้ง นักกีฬาทั้ง 2 คนนี้จะไปอยู่ทีมใด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในทีมและผู้จัดการทีม

-          การคัดเลือกทีมดูจากผลการแข่งขันของทีมตามลำดับการตัดสิน (สำคัญไล่จากบนลงล่าง) ดังนี้

  1. คะแนนหลัก
  2. จำนวนกระดานชนะของทีม
  3. ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ
  4. ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ

-          ในรอบตัดสินนี้จะแข่งขันกัน 5 คน และ ใครจะแข่งขันกันในโต๊ะขึ้นอยู่กับการส่งชื่อเพียงครั้งแรกครั้งเดียว

-          การตัดสินผลในรอบตัดสินดูจาก (สำคัญไล่จากบนลงล่าง)

  1. คะแนนหลัก
  2. จำนวนกระดานชนะของทีม
  3. ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ
  4. ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ

-          จำนวนรอบที่จะแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมต่างประเทศที่ตกลงจะเข้าร่วมแข่งขันในรอบนี้ รวมถึงระบบการแข่งขัน อาจจะเป็นแบบพบกันหมด หรือ SWISS SYSTEM เพื่อความเหมาะสมของข้อจำกัดเรื่องเวลา ทั้งนี้ เรื่องนี้จะถูกประกาศให้เร็วที่สุดหลังจากทราบจำนวนทีมต่างประเทศที่จะเข้าร่วมแล้ว

เงินสนับสนุนที่ให้กับนักกีฬาในแต่ละกระดานที่แข่งขัน

-          ทุกกระดานที่มีการแข่งขัน จะได้รับเงินสนับสนุน โดยโต๊ะที่ 1 จะมากกว่ามืออื่น ๆ และโต๊ะที่เหลือจะได้รับเท่ากัน

-         โต๊ะที่ 1 เมื่อแข่งขัน จะได้รับเงิน 600 บาทต่อกระดาน และเมื่อชนะจะได้รับเพิ่มอีก 1000 บาท เป็น 1600 บาทต่อกระดาน

-         โต๊ะที่ 2-4 เมื่อแข่งขัน จะได้รับเงิน 200 บาทต่อกระดาน และเมื่อชนะจะได้รับเพิ่มอีก 700 บาท เป็น 900 บาทต่อกระดาน

-         ยอดเงินนี้เป็นยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย

รางวัลแบบทีมสำหรับรอบแรก (รอบที่มีเฉพาะทีมไทย)

-        รางวัลที่ 1-3 ของการแข่งขัน

รางวัลบุคคลสำหรับรอบแรก

-          รางวัลผู้ที่อยู่ในโต๊ะที่ 1 ที่ผลงานดีที่สุด

-          รางวัลผู้ที่อยู่ในโต๊ะที่ 2 ที่ผลงานดีที่สุด

-          รางวัลผู้ที่อยู่ในโต๊ะที่ 3 ที่ผลงานดีที่สุด

-          รางวัลผู้ที่อยู่ในโต๊ะที่ 4 ที่ผลงานดีที่สุด

โดยดูจาก (ไล่ความสำคัญจากบนลงล่าง)

1. จำนวนกระดานชนะมากที่สุด

2. จำนวนกระดานแพ้น้อยที่สุด

3. คะแนนหลักของทีม

4. จำนวนกระดานชนะของทีม

-          รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น

                รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น และเงินสนับสนุนแต่ละทีม เกิดจากการโหวตตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่างนี้

รางวัลแบบรอบสุดท้าย(ทีมต่างประเทศเข้าร่วมด้วย)

-        รางวัลที่ 1-3 ของการแข่งขัน

ช่วงเวลาการแข่งขันและตารางการแข่งขัน

-          การแข่งขันจะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังตรุษจีน โดยจะแข่งในวันเสาร์ และวันอาทิตย์บางวัน โดยแต่ละวันจะแข่งวันละ 2 กระดาน รวมทั้งหมด 10 วัน ในรอบแรก และรอบสุดท้ายที่จะแข่งขันทีมต่างชาติจะอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน

-          ตารางการแข่งขันโดยละเอียดจะประกาศอีกครั้ง ทั้งนี้ จะพยายามจะจัดให้ไม่ตรงกับการแข่งขันอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เช่น BMA Kids,กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และย่าโมควิกโกะ