ผลการแข่งขันรอบ 32 และ 16 คน

                                            ผลการจับคู่
             รอบที่ 1           รอบที่ 2
  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
                 -
  ทบไชยทง ไชยสุนทร  วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
  วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
  กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ  กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
                  -
        ณัฐวัชร์ พ่อค้า  ณัฐวัชร์ พ่อค้า
    ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
      ฤทธิ เบญจฤทธิ์  ฤทธิ เบญจฤทธิ์  ฤทธิ เบญจฤทธิ์
                  -
  บุณยไวทย์ อังสุโวทัย  บุณยไวทย์ อังสุโวทัย
                   -
กมล สันติพจนา  กมล สันติพจนา  กมล สันติพจนา
                  -
  ภัทราพร อรุณไพจิตรา  ภัทราพร อรุณไพจิตรา
                  -
   ปริวรรต สำเภาแก้ว   ปริวรรต สำเภาแก้ว  ปริวรรต สำเภาแก้ว
                  -
เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา  เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
                  -
 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์  ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์  ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
                  -
      ลภณ จิรโศภิน  ลภณ จิรโศภิน
                  -
  ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ  ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ  ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
                  -
   ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์  ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
                  -
  พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ  พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ   ธนพล เตียวัฒนานนท์
                  -
  ธนพล เตียวัฒนานนท์  ธนพล เตียวัฒนานนท์
                  -