ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง VS วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 1

[08-08-2014] ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (Black) vs. วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (White) W+R