ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันรอบที่ 1
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี ชนะ 461 กัมปนาท บุญรอด
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ ชนะ 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์
257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ ชนะ 13 พิรุณ โรจน์มหามงคล
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว ชนะ 24 อภิเดช จิิรโศภิน
143 กมล สันติพจนา ชนะ 44 ชวลิต เลิศเชิดชูพงศ์
87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ ชนะ 415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
41 ชยพล พันธเสน ชนะ 427 เชาวน์ เจริญสมสมัย
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ ชนะ 330 สมภพ บูรณสมภพ
100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง ชนะ 211 รัชพล ลิ้มพรกุล
326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน ชนะ 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ชนะ 504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ชนะ 458 ณัฐพล ชุนประสาน
29 เพียวพันธุ์ พรรณอุไร ชนะ 62 ปองภพ ก้องท้องสมุทร
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก ชนะ 220 ตอง มั่งมีตระกูล
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ ชนะ 162 ศุภณัฏฐ์ ธนกาณ์โชติ
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ชนะ 376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์

ผลการแข่งขันรอบที่ 2
กลุ่มชนะรวด      
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี แพ้ 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ แพ้ 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
143 กมล สันติพจนา ชนะ 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
41 ชยพล พันธเสน ชนะ 342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง แพ้ 326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ชนะ 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
29 เพียวพันธุ์ พรรณอุไร ชนะ 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ ชนะ 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
461 กัมปนาท บุญรอด แพ้ 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์
13 พิรุณ โรจน์มหามงคล แพ้ 24 อภิเดช จิิรโศภิน
44 ชวลิต เลิศเชิดชูพงศ์ ชนะ 415 นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
427 เชาวน์ เจริญสมสมัย ชนะ 330 สมภพ บูรณสมภพ
211 รัชพล ลิ้มพรกุล แพ้ 405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า ชนะ 458 ณัฐพล ชุนประสาน
62 ปองภพ ก้องท้องสมุทร ชนะ 220 ตอง มั่งมีตระกูล
162 ศุภณัฏฐ์ ธนกาณ์โชติ แพ้ 376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์

ผลการแข่งขันรอบที่ 3
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ ชนะ 444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี
24 อภิเดช จิิรโศภิน ชนะ 257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์
44 ชวลิต เลิศเชิดชูพงศ์ แพ้ 87 ธนพล เตียวัฒนานนท์
427 เชาวน์ เจริญสมสมัย แพ้ 342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา ชนะ 100 ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า แพ้ 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
62 ปองภพ ก้องท้องสมุทร แพ้ 348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ ชนะ 478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

ผลการแข่งขันรอบที่ 4
กลุ่มชนะรวด      
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ แพ้ 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
143 กมล สันติพจนา แพ้ 41 ชยพล พันธเสน
326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน แพ้ 180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
29 เพียวพันธุ์ พรรณอุไร แพ้ 225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ ชนะ 24 อภิเดช จิิรโศภิน
87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ ชนะ 342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา แพ้ 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก แพ้ 376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์

ผลการแข่งขันรอบที่ 5
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ แพ้ 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ แพ้ 143 กมล สันติพจนา
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ชนะ 326 ปัญจวรรษ แซ่เฉิน
376 ไกรวิชญ์ พัวพงษ์พันธ์ แพ้ 29 เพียวพันธุ์ พรรณอุไร

ผลการแข่งขันรอบที่ 6
กลุ่มชนะรวด      
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว ชนะ 41 ชยพล พันธเสน
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ชนะ 225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ แพ้ 143 กมล สันติพจนา
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ชนะ 29 เพียวพันธุ์ พรรณอุไร

ผลการแข่งขันรอบที่ 7
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
143 กมล สันติพจนา ชนะ 41 ชยพล พันธเสน
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ ชนะ 169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์

ผลการแข่งขันรอบที่ 8
กลุ่มชนะรวด      
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ชนะ 154 ปริวรรต สำเภาแก้ว
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
143 กมล สันติพจนา แพ้ 225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ

ผลการแข่งขันรอบที่ 9
กลุ่มแพ้ 1 กระดาน      
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว แพ้ 225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
       
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ชนะ 225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ