ตารางเวลาการแข่งขัน 8 คนสุดท้าย และกติกาเพิ่มเติม

 รอบที่ ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ กมล สันติพจนา กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ดนัย สุวัชรา วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ   7 6 5 4 3 2 1
กมล สันติพจนา 7   3 6 2 5 1 4
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 6 3   2 5 1 4 7
ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 6 2   1 4 7 3
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 4 2 5 1   7 3 6
พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 3 5 1 4 7   6 2
ดนัย สุวัชรา 2 1 4 7 3 6   5
วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1 4 7 3 6 2 5  

 

รอบที่ 1 แข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น.

รอบที่ 2 แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.

รอบที่ 3 แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 4 แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.

รอบที่ 5 แข่งขันวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.

รอบที่ 6 แข่งขันวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 7 แข่งขันวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.

 

สถานที่แข่งขัน ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11


กติการเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันรอบ 8 คน

  1. ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนใน 8 คนเท่ากัน จะนับผลการแข่งขันระหว่างบุคคลนั้น ๆ เป็นตัวตัดสิน
  2. ในกรณีที่เกิดภาวะงูกินหางขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหาที่หนึ่งหรือที่สอง จะทำการแข่งขันใหม่โดยเพิ่มรอบขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคมถึง 30 สิงหาคม โดยจะนัดแนะกันระหว่างผู้แข่งขันว่าสามารถแข่งขันได้ในวันเวลาใด และกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน
  3. การแข่งขันที่เพิ่มรอบนี้จะให้เวลาฝ่ายละ 45 นาทีเท่านั้น หมดเวลาแพ้ทันที
  4. ในกรณีที่เพิ่มรอบแล้วยังตัดสินไม่ได้ ก็จะเพิ่มรอบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะตัดสินผลได้